Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33 B. 010 08 Žilina
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

     Oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja" - zaslanie oznámenia

 

   Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona 5.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja". Informáciu o strategickom dokumente vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods.2 predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

  Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej podobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Oznámenie o strategickom dokumente zverejnené aj na internetovej stránke:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-dopravnej-obsluznosti-zilinskeho-samospravneho-kraja

 

Ing. arch. Pavel Kropitz

vedúci odboru

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa