AKTUALIZÁCIA - Usmernenie OÚ Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochoreniea COVID-19 - akcia Spoločná zodpovednosť

MINISTERSTVO

VNÚTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Žilina

Odbor krízového riadenia

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina


 


Miesto

Žilina, 27.10.2020


Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020Z.Z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 - akcia „Spoločná zodpovednosť" - zaslanie aktualizácie.

 

 

Touto cestou Vám zasielame nasledovné usmernenie k akcii „Spoločná zodpovednosť"

v nasledujúcom znení:

I.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom zvládnutia prípravy a následného vykonania celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19.

 

II.

Testovanie sa uskutoční od 31.10.2020 do 01.11.2020, druhé pretestovanie je plánované od 07.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 07:00 do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 22.00 hod. (prvý odber bude o 07:00 hod. a posledný odber bude o 21:30 hod.).

Odporúča sa absolvovať obe testovania, t.j aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát.

III.

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minút.

 

Priebeh testovania:

Po vstupe do odberného miesta si občan vy dezinfikuj e ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 - dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Je potrebné, aby mal so sebou kartičku poistenca.

Na odber budú ľudia prichádzať podľa abecedy, prípadne podľa ulíc, podľa určeného časového harmonogramu na základe určenia starostu/primátora tak, aby naraz na jednom mieste nebolo príliš veľa ľudí. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz Čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozstupy.

Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré ešte neboli testované. Kde to podmienky dovolia, bude sa testovať v exteriéri. Postup osôb na odbernom mieste bude jednosmerný.

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od )0 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami - respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.

Odporúčame, aby obec/mesto zabezpečovali nákupy a iné potrebné služby pre osoby vo veku 65 rokov a viac, ktorí nemajú nikoho, kto by im túto službu zabezpečil.

Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým obyvateľom na najbližšom odberovom mieste. Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obcí, kde majú trvalý pobyt.

DSS, CSS sa budú testovať samostatne, čo zabezpečí Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Taktiež sa samostatne pretestujú nemocnice a hospitalizovaní pacienti.

Počas plošného testovania budú aj mobilné odberové tímy, ktoré budú zabezpečovať testovanie u ľudí s vysokým vekom alebo v odľahlých oblastiach (koordinuje Operačné stredisko ZZS SR, Trnavská cesta 8/A, Bratislava, Mgr. Margita Vernarcová, č.t.: 155).

Celý personál, ktorý sa zúčastní na vykonávaní celoplošného testovania bude pretestovaný pred vykonaným testovaním a taktiež po vykonanom testovaní.

Testovanie prebehne za prísnych hygienických opatrení. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru, mestská, Či obecná polícia, príslušník ozbrojených síl.

IV.

Obce/mestá musia zabezpečiť odberné miesta pre výkon testovania. Odporúča sa použiť miestnosti na výkon volieb, alebo iné vhodné miesto. Každé odberné miesto odobrí so starostom/primátorom príslušník ozbrojených zborov. Súčasťou miesta musí byť WC, umývadlo, stôl a aspoň 5 stoličiek.

Obce/mestá, musia .zabezpečiť minimálne dvoch administratívnych pracovníkov zo svojich zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať administratívu. Pri veľkých odberových miestach odporúčame zabezpečiť troch administratívnych pracovníkov.

Administratívny pracovník bude platený na základe dohody (vzor zmluvy prikladáme), ktorú sním spíše príslušný starosta obce/primátor mesta. Odmena administratívneho pracovníka je 100 € v hrubom na deň. To znamená, že do ruky by mali dostať sumu očistenú od odvodov. Je potrebné, aby obec nahlásila administratívnych pracovníkov na Sociálnu poisťovňu deň vopred, teda najneskôr v piatok pred testovaním a na Zdravotnú poisťovňu stačí nahlásiť po vykonanom testovaní.

Ak sa na celoplošné testovanie prihlásia aj dobrovoľníci bez nároku na odmenu, je potrebné, aby im starosta/primátor zabezpečil aspoň stravu. Taktiež je potrebné s týmto dobrovoľníkom spísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti/zmluvu o práci dobrovoľníka.

Administratívni pracovníci neprídu do priameho kontaktu s testovanými osobami. OOPP budú zabezpečené príslušníkmi ozbrojených síl.

V prípade, že pracovníci obce, sa na testovaní nemôžu zúčastniť z objektívnych dôvodov, je možné administratívneho pracovníka zabezpečiť z dobrovoľníkov z obce, s ktorým sa spíše dohoda o vykonaní práce.

Odmena pre zdravotnícky personál bude 7 € na hodinu + 20 € za každého pozitívneho za odberné miesto (odmena sa delí medzi zdravotníkov). Zmluvu so zdravotníkmi uzatvára na odbernom mieste priamo vojsko.

Stravovanie si hradí každá osoba samostatne, okrem dobrovoľníkov bez nároku na odmenu.

Každé odberné miesto uvíta pomoc od starostov/primátorov so zabezpečením stravy (dovoz, objednanie, poskytnutie kontaktu na najbližšiu reštauráciu).

Nástup celého personálu na odberné miesto je o 06:00 hod. v deň testovania.

V prípade, že žiadnym spôsobom obec/mesto nedokáže zabezpečiť administratívneho pracovníka, je potrebné kontaktovať vedúceho odboru krízového riadenia príslušného okresného úradu.

Obce/mestá zabezpečia prostredníctvom miestneho rozhlasu pravidelné informácie svojim občanom o priebehu testovania (niekoľkokrát denne). Kde to nie je možné, je nutné tak uskutočniť prostredníctvom ínternetu, prípadne oznamov vyvesených na verejne prístupných miestach, prípadne doručením do schránok.

V.

Likvidácia biologického odpadu sa bude zabezpečovať takým spôsobom, že príslušníci ozbrojených síl zabezpečia odvoz biologického odpadu do najbližšej spaľovne, ktorá zabezpečí likvidáciu odpadu (na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva). Zvoz sa bude robiť v pondelok po ukončení testovania.

Je potrebné, aby obec zabezpečila priestor, kde bude biologický odpad do času odvozu uskladnený. Priestor musí byť zabezpečený tak, aby sa tam nedostali deti, či iné nepovolané osoby.

Dezinfekciu priestorov je nutné vykonať na konci každého dňa testovania. Je potrebné, aby obec zabezpečila dezinfekciu, nakoľko armáda to z kapacitných dôvodov nebude môcť zvládnuť v celom rozsahu.

Dezinfekciu zabezpečí mesto/obec cestou DHZ, alebo cez komerčné firmy ponúkajúce dezinfekčné služby (napr. ALL BIZ EU, s.r.o. v Žilina. cata-REAL, s.r.o. na Orave a pod.).

V prípade, že obec má vlastnú DHZ, ale nemá dezinfekčný prostriedok, obec si kúpi dezinfekčný prostriedok, prípadne aj rozprašovač.

Ak obec/mesto nemá DHZ odporúčame sa dohodnúť s DHZ z vedľajšej obce.

Náklady sa budú obciam refundovať po skončení akcie „Spoločná zodpovednosť". Spôsob upraví samostatné usmernenie pre obce a mestá.

Žiadame starostov obcí/primátorov miest, aby zabezpečili všetko čo je v ich možnostiach. A týmto nám pomohli zvládnuť náročnú úlohu.

VI.

Každé odberné miesto bude náležité zabezpečené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami, ako aj osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré zabezpečí MO SR, ale ka obce majú môže poskytnúť ochranné prostriedky aspoň svojím zamestnancom. Obce/mestá v prípade ak o to požiada zástupca ozbrojených síl ponúknu možnosti ubytovania v obci (odporučí ubytovacie zariadenie v na území obce). Stravovanie si zúčastnení príslušníci ozbrojených síl SR, príslušníci PZ a zdravotníci zabezpečia sami.

Počas vykonávania celoplošného testovania budú na regionálnych veliteľstvách MO SR pôsobiť zástupcovia z okresných úradov odborov krízového riadenia.

Na regionálnom veliteľstve Žilina za okresné úrady bude pôsobiť ako koordinátor MV SR: Ing. Jaroslav Gír, č.t.: 0905 737 112 (budú zastrešovať okres Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča a Žilina)

Na regionálnom veliteľstve v Martine za okresné úrady bude pôsobiť ako koordinátor MV SR: Ing. Karol Bayer, č.t.: 0905 365 257 (bude zastrešovať okres Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Turčianske Teplice).

Na regionálnom veliteľstve v Ružomberku za okresné úrady bude pôsobiť ako koordinátor MV SR: Mgr. Marta Kollárova, č. t.: 0905 458 752 (bude zastrešovať okres Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš).

Daný koordinátor je na podporu rozhodovania regionálneho veliteľa a koordinuje súčasti v jeho pôsobnosti starostov, primátorov, odbory KR okresov, zdravotníkov, RUVZ a rieši vzniknuté nedostatky a problémové oblasti, ktoré vzniknú počas operácie „Spoločná zodpovednosť".

Kontakt na regionálne veliteľstva MO SR, kde sa zdravotníci môžu priamo prihlásiť: Martin: 0960 483 305, 0960 483 200, mail: martinzdrav@mil.sk

Ružomberok: 0960 663 704, 0960 663 705, mail: ruzomberokzdrav@mil.sk

Žilina: 0960 442 260, 0960 442 261, mail: zilinazdrav@mil.sk

 

Dávame do pozornosti:

V piatok 30.10. 2020 o 10.00 v priestore 5. pluku špeciálneho určenia prebehne zaškolenie zdravotníkov a podpisovanie zmlúv sústrednou vojenskou nemocnicou Ružomberok, zmluvy a všetky formuláre budú vypisované priamo na 5. pluku špeciálneho určenia. Ak sa jednotlivé osoby nedostavia, tak ich oslovia velitelia odmerných miest a dohodnú sa osobne na časoch a miestach podpisu.

Ak sa zdravotníci neprídu zaškoliť, tak treba využiť web stránku www.spolocnazodpovednost.mil.sk

 

VII.

V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti budú k dispozícií v rámci Žilinského kraja dohodnuté ubytovacie zariadenia, v ktorých bude možné vykonať dobrovoľnú karanténu s cieľom eliminovať nákazu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za Žilinský kraj je k dispozícií Holiday Inn Žilina a Kúpele Lúčky, a.s. Pobyt za karanténu si hradí záujemca. Priemerná cena v týchto zariadeniach je 47€ za noc plus stravná jednotka 13€ na deň.

 

Slovákom žijúcim v zahraničí neodporúčame cestovať na Slovensko za účelom celoplošného testovania. Vzťahujú sa na nich podmienky cestovania zo zahraničia na Slovensko stanovené opatrením Hlavného hygienika z 01.10.2020 (červená, zelená krajina).

V prípade záujmu o výpomoc v odberných miestach (zdravotnícky personál, administratíva) je možné sa zaregistrovať na stránke: korona.gov.sk.

V prípade záujmu materiálno-technicky podporiť odberné miesto z radov občanov, je potrebné kontaktovať príslušnú obec/mesto.

Úlohy pre mestá a obce:

  1. Vytypovať miestnosti, kde bude možné vykonať testovanie. Odporúča sa použiť volebné miestnosti, prípadne iné vhodné miesto.
  2. Prostredníctvom miestneho rozhlasu, tlače, internetu, či oznamov v papierovej forme zabezpečiť informovanosť občanov o tom, v akom časovom rozpätí sa majú dostaviť na testovanie a kam - v prípade viacerých miest na testovanie.
  3. Toto usmernenie odporúčame zverejniť a web stránke obcí a miest.
  4. Zabezpečiť potrebný počet administratívnych pracovníkov.
  5. Zabezpečiť dezinfekciu priestorov, kde sa vykonáva testovanie.
  6. V prípade, že nieje obec/mesto schopné zabezpečiť potrebný počet administratívnych pracovníkov a už vyskúšal všetky možnosti, bezodkladne kontaktovať vedúceho odboru krízového riadenia príslušného okresného úradu.
  7. Zabezpečiť súčinnosť obecnej/mestskej polície počas celoplošného testovania pri odberných miestach.
  8. Osloviť ambulantných lekárov v územnom obvode obce/mesta za účelom účasti na celoplošnom testovaní v odbernom mieste v ich obci.

 

Mgr. Miroslava Taranová,

vedúca odboru

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa