Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

 Mesto Majec

SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok

Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec


 
č.j.01/3008/2020/UR/28-Ďu                                                        dňa 14.10.2020

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

ROZHODNUTIE

O UMIESTNENÍ STAVBY

 

 

 

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s.

                                                          Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

                                                          IČO : 35763469

 

                                      zastúpený : Ing. Martin Stiffel

                                                          Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1,

                                                         911 01 Trenčín

 

 

podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu :

 

 

INS-FTTH-RAJC-00-Rajec-polygon VDSL3

 

v meste   Rajec

ulice : Hollého, Jabloňová, Ružová, Smreková, Orgovánová, Javorová, Lipová

katastrálne územie : Rajec

 

v obci   Jasenové

katastrálne územie : Jasenové

 

na pozemkoch : líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stav. zákona

charakter stavby : inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona 

 

   Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 14.10.2020, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

 

podľa §39a) stavebného zákona

 

POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY

 

INS-FTTH-RAJC-00-Rajec-polygon VDSL3

 

 

v meste   Rajec

ulice : Hollého, Jabloňová, Ružová, Smreková, Orgovánová, Javorová, Lipová

katastrálne územie : Rajec

 

v obci Jasenové

katastrálne územie : Jasenové

 

na pozemkoch : líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. ť) stav. zákona

charakter stavby : inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona

 

 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1.    Popis stavby :

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Trasa výkopu začína v existujúcej skrini PODB:RAJC:HOLL: 160-12 na parcele KN-C 1040/1. Ďalej trasa pokračuje podľa predmetnej projektovej dokumentácie do všetkých smerov. Križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov sú riešené pretláčaním. Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré je situované na verejnom priestranstve. Popis súbehu trasy s cestou 1/64 - bude realizovaný v chodníku resp. v zelenom páse za cestným obrubníkom vo vzdialenosti min. 1,0m. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) mesta Rajec.

Popis križovania trasy s miestnymi komunikáciami - bude realizované pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. V prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácii, chodníkov alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopaním v hĺbke min. 0,9m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov mesta Rajec.

 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 4 450 m.

 

2.    Nakoľko navrhovaná stavba svojim charakterom patrí medzi podzemné vedenia elektronických
komunikačných sietí, upúšťa tunajší stavebný úrad v zmysle ust. § 56 ods. b) stavebného zákona
od vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

 

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, vypracovanej Profi-NETTWORK, s.r.o., Trenčín - Ing. Helena Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier 0756*A*2-3, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác.

5. Pred začatím výkopových prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.

6. Rešpektovať pripojenia na siete jednotlivých objektov.

7. Pri realizácii prác zabezpečiť trvalý a neobmedzený prístup k okolitým objektom.

8. Zariadenie staveniska zabezpečí dodávateľ stavby po dohode s investorom tak, aby toto v minimálnej miere obťažovalo okolie.

9. K umiestneniu stavby boli doručené vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

 

-  Okresný úrad Žilina - odd. OPaK-vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/012736-002/Bre zo dňa 06.02.2020 - nemá námietky k vydaniu UR za podmienok :

  • Prípadný výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).
  • Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.
  • Upozorňujeme stavebníka, že dreviny nachádzajúce sa v blízkosti stavby (dreviny, ktoré môžu byť stavebnou činnosťou negatívne dotknuté) je potrebné chrániť opatreniami v zmysle STN 837010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. Pri stavebných prácach sa drevina chráni komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.
  • Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofílných a ruderálnych druhov rastlín.

-   Okresný úrad Žilina - odd. OH - vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/012732-002 zo dňa 12.2.2020 - súhlasí so stavbou za podmienok :

-      odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;

-      investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;

-  výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy;

-  doklad o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina - odbor ŠVS- vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/023078-002 zo dňa 04.06.2020: súhlasí za dodržania podmienok

1 .Práce počas výstavby realizovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku.

2.Skládky stavebného materiálu, výkopovej zeminy, resp. iného materiálu neukladať na pobrežné pozemky vodného toku alebo do blízkosti vodného toku, odkiaľ by mohli byť splavené do toku.

3.Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).

4.Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku - SVP, š.p. OZ Piešťany, SPSVI., pod č. CZ SVP OZ PN 2898/2020/2 CZ 9731/210/2020 zo dňa 16.03.2020:

- Pri súbehu kábla s vodným tokom Rajčanka rešpektovať ochranné pásmo min. 6m od brehovej čiary toku.

- Križovanie toku riadeným mikrotunelovaním realizovať v hĺbke min. 1,5 m pod dnom toku.

K začiatku prác na križovaní toku mikrotunelovaním nutne prizvať úsekového technika (Ing. Gábor, tel. 0903 403 220), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku. križovanie toku označiť orientačnými stĺpikmi podľa pokynov úsekového technika.

- Narušený terén zarovnať a zhutniť.

- Využitie pozemku vo vlastníctve SR-SVP, š.p., Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne po realizovaní stavby.

- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Puchov diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. 5.Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

 

- SVP š.p. Piešťany - vyjadrenie č. CZ 9731/210/2020 zo dňa 16.3.2020 : súhlasí so stavbou za dodržania podmienok :

•Pri súbehu kábla s vodným tokom Rajčanka rešpektovať ochranné pásmo min. 6m od brehovej čiary toku.

•Križovanie toku riadeným mikrotunelovaním realizovať v hĺbke min. 1,5m pod dnom toku.

K začiatku prác na križovaní tokov mikrotunelovaním nutne prizvať úsekového technika (Ing. Gábor, tel. 0903 403 220), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku. Križovanie toku označiť orientačnými stĺpikmi podľa pokynov úsekového technika.

•Narušený terén zarovnať a zhutniť.

•Využitie pozemku vo vlastníctve SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne po realizovaní stavby.

•Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Puchov diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.

OR PZ- ODI v Žiline - vyjadrenie č. ORPZ-ZA-ODI1-11-031/2020 zo dňa 04.02.2020 : súhlasí s PD stavby. Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného (dočasného ) dopravného značenia.

SEVAK a.s. Žilina - vyjadrenie č. 020006328 zo dňa 24.2.2020 - súhlasí so stavbou za dodržania pripomienok :

l.V záujmovom území navrhovanej stavby v k. ú. Rajec sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) a verejnej kanalizácie (VK) v správe našej spoločnosti. Situácie s orientačným zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe (VV-zelená, VK-červená). Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať a zachovať. Prípadné vodovodné a kanalizačné prípojky sú vo vlastníctve majiteľov napájaných nehnuteľností. Informácie o prípojkách si vyžiadajte od ich majiteľov.

2.V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené pásmo ochrany VV, VK v šírke min 1,5m na obidve strany od pôdorysného bočného okraja potrubia (do DN 500mm vrátane) a min 2,5m na obidve strany od pôdorysného bočného okraja potrubia (nad DN 500mm).

3.Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK (vrátane príslušných prevádzkových objektov). Vytýčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia.

4.V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k V V, VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK.

5.Počas stavebných prác požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať zá­znam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povo­lenia stavby.

6.Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.

7.V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy našich inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať.

 

- Krajský pamiatkový úrad v Žiline - záväzné stanovisko č. KPUZA-2020/2977-2/16929/KOP zo dňa 02.03.2020 - požiadavky :

1.Termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

SPP - D. a.s. Bratislava - vyjadrenie č. TD/NS/0144/2020/Ki zo dňa 28.2.2020 - súhlasí s umiestnením stavby za dodržania všeobecných a osobitných podmienok vyjadrenia :

-  Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plyn. zariadení

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení' výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nieje povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, -odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,

-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo Ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, -v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

 

- Slovenská správa ciest Žilina - vyjadrenie č. SSC/8289/2020/6470/3964 zo dňa 3.2.2020 - súhlasí za dodržania pripomienok :

1.Trasu optického kábla v súbehu s cestou 1/64 je potrebné situovať min. 0,5 m za hranicou hlavného dopravného priestoru (1 m za obrubník) a zároveň 0,5 m za vonkajšou hranou zemného telesa (0,5 m za vonkajšiu hranu priekopy resp. 0,5 m za pätou svahu) cesty 1/64.

2.Tri križovania optického kábla pod cestou 1/64 budú realizované riadeným pretlakom, kolmo na os cesty, s uložením optického kábla do chráničky. Minimálna hĺbka uloženej chráničky pod niveletou cesty 1/64 musí byť v súlade s STN 73 6005. Chránička bude vyvedená mimo cestný pozemok tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.

3.Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu stability cesty 1/64 a jej odvodňovacieho systému. Výkopy musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050.

4.Vybúraný a stavebný materiál nebude skladovaný na ceste 1/64. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty í/64, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.

5.Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste 1/64.

6.Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do pôvodného stavu.

7.Začiatok prác v dotyku s cestou 1/64 je potrebné min. 3 dni vopred telefonicky oznámiť zástupcovi našej organizácie - Ing. Bakaľa, tel. 0903892107.

8.Prípadné prenosné dopravné značenie bude odsúhlasené PZ ODI v Žiline. Dopravné značenie na ceste 1/64 môže byť osadené len na základe určenia vydaného Odborom CD a PK Okresného úradu v Žiline.

9.Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých vád na ceste 1/64, z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty 1/64.

10.Vlastník optického kábla si nebude voči správcovi cesty 1/64 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave cesty 1/64.

11.V prípade, že navrhovanou stavbou je dotknutý pozemok vo vlastníctve SR a majetkovej správe SSC, stavebník v zmysle § 66 zák.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností.

12.Z dôvodu križovania trasy optického kábla pod cestou 1/64 je potrebné patrične požiadať Odbor CD a PK Okresného úradu v Žiline o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/64.

 

-SSE-D. a.s. Žilina-vyjadrenie č. 4600056831/19 zo dňa 03.03.2020 :

1. V predmetnej lokalite katastra Rajec, podľa predloženej P.D. sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)

2.Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu lO.metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3.Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4.Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5.V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

ó. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie

stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

 

-        Orange SL. a.s. Bratislava - vyjadrenie č. BA-0491/2020 zo dňa 5.2.2020 - pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte :

•pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednáteľ farbou, alebo kolíkmi /

•preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

•dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

•nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

•vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

•aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

•pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

•aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

•je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

•pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

•v danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko , a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko,a.s.

 

- Žilinský samosprávny kraj - stanovisko č. 04110/2020/ORR-8 zo dňa 17.2.2020 - súhlasí so stavbou za podmienok :

-  investor zabezpečí pred začatím prác na svoje náklady vytýčenie prípadných zabudovaných vedení, ktoré pretínajú navrhovanú trasu a prechádzajú dotknutým pozemkom;

-  práce sa budú realizovať v zmysle vopred spracovanej odsúhlasenej projektovej dokumentácie a po písomnom ohlásení začatia stavby správcovi (Gymnázium);

-  rozkopávky a práce investor zabezpečí tak, aby nebol narušený chod zariadenia a bol zabezpečený vjazd motorovými vozidlami a bezbariérový prístup do zariadenia;

-  narušenú časť pozemku po uložení zhutniť a uviesť do pôvodného stavu, prípadnú vzniknutú škodu na nehnuteľnosti investor uhradí v plnej výške;

-  pred začatím stavby musí byť medzi správcom (Gymnázium) a investorom, resp. dodávateľom stavebných prác pre investora, vyhotovený protokol (zápis) o odovzdaní nehnuteľnosti (pozemku) a po dokončení stavby o prevzatí nehnuteľnosti späť do užívania, pričom kópie týchto zápisov budú bez zbytočného odkladu zaslané na Úrad ZSK odboru správy majetku a investícií (SMal);

-  po zrealizovaní stavebných prác bude ZSK, odboru SMal investorom bez zbytočného odkladu doložený geometrický plán porealizačného zamerania, ktorým budú odčlenené dotknuté časti pozemku zaťažené zákonným vecným bremenom a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena;

-  stavebník je povinný informovať ZSK, odbor SMal, bez zbytočného odkladu o tom, že v katastri nehnuteľností bolo zapísané zákonné vecné bremeno podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pri všetkých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve ZSK a sú Vašou stavbou dotknuté;

- ZSK požaduje po dokončení stavby od stavebníka jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

 

- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií — vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2020/040973-003 zo dňa 22.09.2020 - súhlasí so stavbou za dodržania podmienok :

-   nakoľko bude pozemná komunikácia 1/64 užívaná iným než zvyčajným spôsobom (pretlak), je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,

-   pred umiestnením prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu 1/64 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt prenosného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom a odsúhlasený dopravným inšpektorátom a správcom pozemnej komunikácie),

-   v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb„ ktorou sa vykonáva cestný zákon,

-   pri stavebnej činnosti nesmie byť znečisťovaná pozemná komunikácia 1/64, v prípade znečistenie je potrebné ju bezodkladne vyčistiť,

-   stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty 1/64,

-   rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,

-   stavebník dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina č. SSC/8289/2020/6470/3964 zo dňa 03. 02. 2020,

-   stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. b) cestného zákona,

- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 

- Mesto Rajec - stanovisko č. 105/2020/OVS-2493 zo dňa 15.06.2020 - súhlasí so stavbou za dodržania podmienok :

• Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie - rozkopového povolenia.

• Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín akrov v prípade, že sú stavbou dotknuté. Počas zemných prác je nutné dbať na dodržiavanie ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť podzemné vedenia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu na náklady investora.

• Výkop pre vedenie optickej siete na ul. Hollého je nutné viesť v bezprostrednej blízkosti oplotení rodinných domov

Po ukončení prác budú všetky povrchy dotknuté stavbou vrátené do pôvodného stavu v rozsahu výkopových rýh.

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Zb. a s ním súvisiace predpisy.

Pri realizácii stavby je nutné na verejných priestranstvách zabezpečiť zabránenie pohybu osôb v okolí vykopaných zemných rýh.

Právny vzťah k pozemkom je potrebné riešiť v zmysle §66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.

Mesto Rajec bude v 07 - 10/2020 realizovať rekonštrukcie chodníkov a komunikácii na území mesta. Na uliciach Jabloňová a Ružová dochádza k viacerým križovaniam s trasou predmetného optického vedenia. Mesto žiada o realizáciu stavby „INS-FTTH-RA JC_00_Rajec-polygon VDSL3" na uliciach Jabloňová a Ružová počas realizácie rekonštrukcie chodníkov a komunikácii uvedených ulíc. Ukončenie prác na dotknutej časti stavby „INS_FTTH_RAJC_00_Rajec-polygon VDSL3" je nutné vykonať pred realizáciou krytov (asfalt, dlažba) rekonštruovaných chodníkov a komunikácii ulíc Jabloňová a Ružová. V prípade nezosúladenia harmonogramov prác uvedených stavieb a teda realizácie stavby „INS_FTTH_RAJC_00_Rajec_polygon VDSL3" na uliciach Jabloňová a Ružová po termíne 10/2020 je investor tejto stavby povinný uviesť všetky povrchy dotknuté stavbou do pôvodného stavu v ucelených častiach podľa členenia.

 

-  TESCO STORES SR a.s. Bratislava - stanovisko zo dňa 18.03.2020 - súhlasí so stavbou za podmienok :

  stavebník sa zaväzuje, že bude rešpektovať existujúce vozíkové a bicyklové státie na pozemku registra „C" pare. č. 1070/47 v k.ú. Rajec a napojenie optickej siete posunie za asfaltový povrch

stavebník sa zaväzuje, že neobmedzí chod hypermarketu nad nevyhnutnú vopred dohodnutú mieru

stavebník sa zaväzuje, že neobmedzí prístup zákazníkov a zásobovanie nad nevyhnutnú vopred dohodnutú mieru
 
stavebník sa zaväzuje, že nebude parkovať mechanizmy a zriaďovať stavenisko na parkovacích miestach Hypermarketu Tescu

• je potrebné, aby stavebník zaslal informáciu o začatí stavebných prác v dostatočnom predstihu, minimálne 14 dní na emailové adresy; 24142dir@sk.tesco-europe.com a Eduard.Pluhar@tesco.com

• stavebník sa zaväzuje prípadné obmedzenia Supermarketu Tesco nahlásiť v dostatočnom predstihu minimálne 14 dní na emailové adresy; 24142dir@sk.tesco-europe.com a Eduard.Pluhar@tesco.com

stavebník sa zaväzuje, že všetky pozemky dotknuté stavbou vráti do pôvodného stavu

pred realizáciou bude zriadené vecné bremeno na daný úsek pozemkov

prípadné    pripojenie     SM     Rajec     konzultovať    s     Tomášom     Bašnákom Tomas.Basnak@tesco.com a tel.č. +421 903 255 661
 

Súhlasné stanoviská ostatných účastníkov konania a dotknutých organizácií :

-  Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný;

-  02 Slovakia, s.r.o. Bratislava;

-  MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina;

-  MV SR, centrum podpory Žilina;

-  Hydromeliorácie, š.p. Bratislava;

-  SEPS a.s. Bratislava;

-  MO SR, agentúra správy majetku, Banská Bystrica;

-  OTNS a.s., Bratislava;

-  Energotel a.s. Žilina;

-  UPC Broadbant SI. a.s. Bratislava;

-  OR HaZZ v Žiline

-  Slovanet a.s. Bratislava

-  Pekára Marián, Rajec

-  ROSS a.s. Rajec

-  Urík Matúš, Rajecké Teplice

-  Urík Peter, Zbýňov

-  Vinutá s.r.o., Rajec

-  Oberbank Leasing s.r.o. Bratislava

-  DeutschMann Transport s.r.o., Rajec

-  NDŽ s.r.o., Žilina

-  Klucho Jozef, Fačkov

-  Mgr. Rybárová Andrea, Rajec

-  Beneš Peter, Rajec

-  Betinská Jarmila, Veľká Čierna

10. Stavba nebude mať nepriaznivý účinok na ŽP, dodržia sa podmienky hygienické a bezpečnostné.

11. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.

12. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ostatných účastníkov územného konania.

13. Toto rozhodnutie platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o predĺženie platnosti tohto rozhodnutia.

14. Predmetná stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu, ukončenie stavby stavebník písomne oznámi na stavebný úrad v lehote 15 dní po ukončení stavby s porealizačnou projektovou dokumentáciou a s prílohami preukazujúcimi uskutočnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a podmienkami príslušných zainteresovaných orgánov. V uvedenej lehote investor požiada Mesto Rajec ako vlastníka pozemku, ktorého sa stavba dotýka o majetkoprávne vysporiadanie.

V konaní o umiestnení stavby neboli podané námietky .

 

Odôvodnenie

  Stavebný úrad Mesto Rajec, preskúmal predloženú "Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia " zo dňa 17.07.2020 podanú Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Štiffelom, Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín na stavbu „INS-FTTH-RAJC-00-Rajec-polygon VDSL3". Umiestnenie stavby bude v katastrálnom území Rajec a katastrálnom území Jaseňové ako líniová stavba.

Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 16.09.2020 oznámil začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariadil ústne jednanie na deň 14.10.2020.

K umiestneniu stavby na ústnom jednaní nebola vznesená žiadna námietka.

 

   Stanoviská , ktoré obsahovali podmienky k umiestneniu stavby boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia . Po zvážení všetkých skutočností, predložených podkladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

   Stavebník k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť líniová stavba umiestnená, nemá vlastnícky vzťah. Oprávnenia podľa §1 ods.l a §66 ods.l až 5 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ZEK) pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými právami podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa citovaného zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. V zmysle zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách §66 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: Podľa ods.l) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

a)zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

b)vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,

c)vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa ods.2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotkn. nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik

Podľa ods.3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa ods.4) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa ods.5) Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

 

   Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 100,- €, ktorý bol uhradený dňa 17.07.2020.

   Toto rozhodnutie je účastníkom konania doručované formou verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec a obce Jaseňové.

 

Poučenie.

 

   Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec - Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk

 


 

Ing. Milan Lipka, v.r.

primátor mesta Rajec

 

 

 


Doručí sa :

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín

MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

MV SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekom. služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina

MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

SVP š.p., Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany

Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina

ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina

SSC IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1,010 01 Žilina

OÚ, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor vodná správa, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor ochrany ovzdušia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, oddelenie EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina

Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina

Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

02 SI. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

UPC B. SL. s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Žilinský samosprávny kraj, odbor RR, Komenského 48, 011 09 Žilina

SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

SEPS a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

BINEKO spol. s r.o., Javorová 164, 015 01 Rajec

DeutschMann Tr. S.r.o., Hollého 180, 015 01 Rajec

NDŽ s.r.o., Košická 2, 010 65 Žilina

SVP š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

VINUTÁ s.r.o., Hollého 206, 015 01 Rajec

JTH Immo s.r.o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava

TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie l/A, 815 61 Bratislava

ROSS s.r.o., Hollého 205, 015 01 Rajec

Oberbank Leasing s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec

Obec Jasenové, Obecný úrad č. 50, 013 19 Kľače

Mesto Rajec - verejná vyhláška

Obec Jasenové - verejná vyhláška


Doručuje sa formou verejnej vyhlášky :

Urík Matúš, Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice

Urík Peter, Hlavná 165/44, Zbyňov, 013 19 Kľače

Lipka Milan, Ružová 191/1, 015 01 Rajec

Pecko Róbert, Lalinok 29, 013 31 Divina

Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912, 015 01 Rajec

Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912, 015 01 Rajec

Klucho Jozef, Fačkov 348, 013 15 Rajecká Lesná

Brezániová Tatiana, Ružová 191,01501 Rajec

Trenčanský Jozef, Ružová 191,015 01 Rajec

Rolincová Zuzana, 939 94 Vendryňe 1184

Zaťkova Zuzana, Ružová 191,015 01 Rajec

Jasenovec Pavol, Obr. Mieru 388, 015 01 Rajec

Augustín Róbert, Moyzesova 839, 015 01 Rajec

Michal Ľubomír, Ružová 191, 015 01 Rajec

Michalova Anna, Ružová 191, 015 01 Rajec

Buchová Dana, Ružová 191, 015 01 Rajec

Cinková Božena, Ružová 191, 015 01 Rajec

Mazák Michal, Smreková 187, 015 01 Rajec

Mazáková Ivana, Partizánska 1012, 015 01 Rajec

Zaťkova Irena, Ružová 191,015 01 Rajec

Zaťko Peter, Ružová 191, 015 01 Rajec

Mgr. Veronika Zaťkova, Ružová 191,015 01 Rajec

Filipova Katarína, Brezová 1499/5, 010 07 Žilina

Pekara Vladimír, Ružová 191,015 01 Rajec

Pekarová Zuzana, Ružová 191, 015 01 Rajec

Gajdicová Katarína, 013 13 Kunerad 212

Krehanová Ľubka, Ružová 191, 015 01 Rajec

Vanáková Mária, Ružová 191, 015 01 Rajec

Ing. Milan Lipka, Ružová 191, 015 01 Rajec

Ing. Beáta Lipková, Ružová 191,015 01 Rajec

Imrišková Zdenka, Ružová 191, 015 01 Rajec

Harčar Milan, Ružová 191, 015 01 Rajec

Štaffen Richard, Ružová 191,015 01 Rajec

Gabčík František, Ružová 191, 015 01 Rajec

Gabčíková Daniela, Ružová 191,015 01 Rajec

Zadňan Martin, Šuja 89, 015 01 Rajec

Rálková Anastázia, Ružová 191, 015 01 Rajec

 Suľová Iveta, Vojtová 85, 015 01 Rajec

Fusková Viera, Ružová 191, 015 01 Rajec

Nemčeková Lýdia, Ružová 191, 015 01 Rajec

Kováčikova Mária, Smreková 187, 015 01 Rajec

Ing. Ján Dolník, 013 13 Konská 324

Kohút Jozef, 013 19 Kľače 121

Koleda Pavol, Obr. Mieru 355, 015 01 Rajec

Koledová Zuzana, Obr. Mieru 355, 015 01 Rajec

Tabaček Ladislav, Mudrochova 909, 015 01 Rajec

Tabačková Otília, Mudrochova 909, 015 01 Rajec

Kamenská Viera, Lipová 1145, 015 01 Rajec

Kamenský Ladislav, Lipová 1145, 015 01 Rajec

Mgr. Rybárová Andrea, Lipová 1147, 015 01 Rajec

Ing. Ján Šamalík, Lipová 1149, 015 01 Rajec

Ing. Ivana Šamalíková, Lipová 1149, 015 01 Rajec

Beneš Peter, Lipová 1146, 015 01 Rajec

Pekára Marián, Partizánska 1045, 015 01 Rajec

 Ing. František Rybár, Na Šefranici 1245/7, 010 01 Žilina

Ing. Frkáňová Ľudmila, Ružová 2424/28, 010 01 Žilina

Sečík Jozef, 962 63 Pliešovce 541

RNDr. Anton Gáplovský, Švabinského 906, 851 01 Bratislava

Torda Ľubomír, Kmeťova 650, 015 01 Rajec

Pekára František, Kostolná 68, 015 01 Rajec

Stehlíkova Antónia, S. Chalúpku 739, 015 01 Rajec

Domanická Anna, Hollého 161/13, 015 01 Rajec

Mgr. Eva Kalinová, Obr. Mieru 389, 015 01 Rajec

Golier Ľubomír, Obr. Mieru 374, 015 01 Rajec

Golier Ivan, Lúčna 269, 913 26 Motešice

Golier Igor, Partizánska 906, 015 01 Rajec

Ing. Soňa Handzová, A. Bernoláka 2200/32, 010 01 Žilina

Mgr. Monika Remeková, Dobšinského 1598/15, 010 08 Žilina

Paulíny Ľubomír, Kostolná 53, 015 01 Rajec

Paulinyová Linda, Hollého 183, 015 01 Rajec

Betinská Jarmila, Veľká Čierna 131,01501 Rajec

Janušová Janka, S. Chalúpku 752, 015 01 Rajec

Šimko Vladimír, Hollého 162, 015 01 Rajec

Šimková Anna, Mudrochova 908, 015 01 Rajec

Fabana Štefan, Obr. Mieru 373, 015 01 Rajec

Ing. Radomír Blažek, Hviezdoslavova 1070, 015 01 Rajec

Ing. Daša Blažeková, Hviezdoslavova 1070, 015 01 Rajec

Čalfová Elena, Chrobákova 21, 841 02 Bratislava

Ing. Igondová Lea, M.S. Trnavského 1999/20, 841 01 Bratislava

Kamenský Radoslav, 1. mája 419, 015 01 Rajec

Kamenská Gabriela, 1. mája 419, 015 01 Rajec

Molnárová Anna, Bajzova 2420, 010 01 Žilina

Ing. Ladislav Buček, V. Spanyola 34, 010 01 Žilina

Frnková Antónia, Bajákova 268, 751 51 Přerov

Pekarová Mária, M.R.Štefánika 623, 015 01 Rajec

Šimko Jozef, Moyzesova 704, 015 01 Rajec

Šimko Róbert, Slnečná 958, 917 01 Trnava

Lietavec Martin, 013 19 Jasenové 196

Baránek Juraj, Partizánska 707, 972 43 Zemianske Kostoľany

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa