Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 03.06.2011 2011/69
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť klubu - FK Rajec. 02.06.2011  
Futbalový klub Rajec, Rajec . .
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo, zo dňa 04.05.2009 a k Dodatku č. 1 pre projekt: Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, Ul ZŠ Lipová 2. 06.06.2011 2011/70
Cena za dielo v zmysle zmeny zákonom stanovenej základnej sadzby DPH z 19% na 20%. 01.06.2011  
SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, Žilina . .
Dodatok č. 1 k Zmluva o spolupráci- prípojky inžinierskych sieti 06.06.2011 2011/71
Koordinačnásituácia stavby ref1ektujúca zmenu osadenia el. trafostanice a čiastočnú zmenu vedenia VN a NN prípojok 01.06.0011  
LRC a partner, s.r.o., Rosina 816 . .
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2010 na výstavbu: Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, ul. Lipová zo dňa 27.1.2010 07.06.2011 2011/49
Predmetom dodatku č. 4 je navýšenie DPH o 1% zostatkovej fakturačnej sumy v roku 2011 z 19% DPH na 20% DPH. 07.04.2011  
MIKOMIX, spol s.r.o. Družínska 897, 013 22 Rosina . .
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 1/2010 na výstavbu: Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, ul. Lipová zo dňa 27.1.2010 07.06.2011 2011/50
Predmetom dodatku č.5 sú naviac práce na stavbe: Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Rajec, ul. Lipová - šikmá výťahová plošina. 07.04.2011  
MIKOMIX, spol s.r.o. Družínska 897, 013 22 Rosina . .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu 07.06.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve sa mení nájomca 07.06.2011  
Miroslav Ondruš a Jana Ondrušová, Rajec . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Havarijne poistenie motorového a prípojného vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Havarijne poistenie motorového a prípojného vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Havarijne poistenie motorového a prípojného vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádkou motorového vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádkou motorového vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Havarijne poistenie motorového a prípojného vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádkou motorového vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Poistná zmluva 09.06.2011  
Havarijne poistenie motorového a prípojného vozidla . .  
Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group - Batislava . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 13.06.2011 2011/73
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť Stolnotenisového klubu 13.06.2011  
Stolnotenisový klub Rajec, Rajec . .
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianského zákonníka 13.06.2011 2011/74
Poskytnutie vecného daru. 13.06.2011  
Marianna Heglasová, Rajec . .
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianského zákonníka 13.06.2011 2011/75
Poskytnutie vecného daru. 13.06.2011  
Marta Harantová, Rajec . .
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianského zákonníka 15.06.2011 2011/77
Poskytnutie vecného daru. 15.06.2011  
Ing. Martina Fraštiová, Rajec . .
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 17.06.2011 2011/78
Cenové a platobné podmienky 17.06.2011  
DJ STAV s.r.o., Nám. Š. Moysesa 2A, Banská Bystrica . .
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 24.06.2011 2011/79
Nájom nebytových priestorov v rozsahu 1/2 objektu t.j. 45 m2 v objekte Orlovňa na Námestí A. Škrábika. 24.06.2011  
Amatérsky Športový klub polície, Kuzmányho 26, Žilina . .
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 41/2010/9 uzatvorenie podľa Obchodného zákonníka 29.06.2011 2011/80
dodatok č. 4 Zmena rozpočtu a úprava celkovej ceny diela. 29.06.2011  
Konzorcium I.B.S., spol. s.r.o., J. Vuruma 144, Žilina . .
Dodatok č.2 k zmluve o nájmu bytu 30.06.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 30.6.2005 sa mení článok II. Doba nájmu. 30.06.2011  
Ján Rolinčin, Ivana Rolinčinová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 30.06.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 30.06.2011  
Lýdia Slyšková, Rajec . .


 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa