Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna


MINISTERSTVO

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Bratislava: 10. augusta 2020

Číslo: 7132/2020-1.7/mš

39372/2020

39375/2020

 

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

 

 

   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru" navrhovateľa BEKAM, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36777391, takto:

   Zmena navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru" uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

 

s a     n e b u d e    p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

   V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

 

Pokračovanie v dokumente:

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa