Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.05.2011 - 30.05.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 06.05.2011 2011/58
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na oslavu Dňa matiek 05.05.2011  
Jednota dôchodcov v zastúpení, Rajec . .
Dohoda o cene za poskytnuté poradenské, konzultačné služby, odborné posudky a laboratórne merania. 06.05.2011 2011/63
Odber a laboratórne vyšetrenie 1 vzorky vody (minimálna analýza) z vodného zdroja, ktorý zásobuje zariadenie Základná škola, Ul. Lipová, Rajec v rámci kolaudačného konania 04.05.2011  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Spanyola 27, Žilina . .
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu 09.05.2011 2011/48
Prevod spoluvlastníckeho podielu bytu a spolčných častí a zariasdení 08.04.2011  
Katrena Jaroslav, Rajec . .
Dohoda o ukonení platnosti Zmluvy o nájme bytu 09.05.2011  
Zmluvné strany dohodli na ukončeni platnosti Nájomnej zmluvy o nájme bytu zo dňa 29.4.2011. 09.05.2011  
Alexander Thót, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 10.05.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 10.05.2011  
Peter Uhlárik a Ivana Uhláriková, Rajec . .
Dodatok č.6 k zmluve o nájmu bytu 11.05.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 10.10.2002 sa mení článok II. Doba nájmu. 11.05.2011  
Linetová Zdenka, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 19.05.2011 2011/65
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť klubu 19.05.2011  
MTB klub Rajec, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 19.05.2011 2011/66
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť Beh Rajeckým rínkom a Rajecký maratón 19.05.2011  
Maratón klub Rajec, Rajec . .
Zmluva č.01/1073/2011/0S-To-67 o poskytovaní sociálnej služby, 23.05.2011 2011/67
Predmetom zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 20.05.2011  
Jozefa...., Rajec . .
Dodatok č.2 k zmluve o nájmu bytu 31.05.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 30.05.2007 sa mení článok II. Doba nájmu. 31.05.2011  
Ing. Helena Krchňáková, Rajec . .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu 31.05.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 2.6.2004 sa mení článok II. Doba nájmu. 31.05.2011  
Anna Pekarová, Rajec . .

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa