Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19: akcia „Spoločná zodpovednosť"


MINISTERSTVO

VNÚTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Okresný úrad Žilina

Odbor krízového riadenia

Vysokoškolákov S556/33B, 010 08 Žilina


 

 

 Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020Z.Z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 - akcia „Spoločná zodpovednosť" - zaslanie

 

Touto cestou Vám zasielame nasledovné usmernenie k akcii „Spoločná zodpovednosť" v nasledujúcom znení:

 

I.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom zvládnutia prípravy a následného vykonania celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19.

 

II.

Testovanie sa uskutoční od 30.10. 2020 do 01.11.2020, druhé pretestovanie bude od 06.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20.00 hod. Ešte predtým sa v dňoch od 23.10.2020 do 25.10.2020 od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20:00 hod. uskutoční pilotné testovanie v najviac zasiahnutých okresoch - Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Odporúča sa absolvovať obe testovania, t.j aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát.

III.

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minú. Priebeh testovania:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 - dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania.

Na odber budú ľudia prichádzať podľa abecedy podľa určeného časového harmonogramu po dohode starostov/primátorov s príslušníkmi ozbrojených síl SR, aby naraz na jednom mieste nebolo príliš veľa ľudí. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozstupy.

Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré ešte neboli testované. Kde to podmienky dovolia, bude sa testovať v exteriéri. Postup osôb na odbernom mieste bude jednosmerný.

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ale sa pohybujú iba v domácom prostredí, Či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami - respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.

Odporúčame, aby obec/mesto zabezpečovali nákupy a iné potrebné služby pre osoby vo veku 65 rokov a viac, ktorí nemajú nikoho, kto by im túto službu zabezpečil.

Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým obyvateľom na najbližšom odberovom mieste. Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.

DSS, CSS sa budú testovať samostatne, Čo zabezpečí Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Taktiež sa samostatne pretestujú nemocnice a hospitalizovaní pacienti. Výnimku z testovania majú aj príslušníci PZ, Hasiči a iní zamestnanci, ktorí sú súčasťou strategickej infraštruktúry.

Počas plošného testovania budú aj mobilné odberové tímy, ktoré budú zabezpečovať testovanie u ľudí s vysokým vekom alebo v odľahlých oblastiach (koordinuje Operačné stredisko ZZS SR, Trnavská cesta 8/A, Bratislava, Mgr. Margita Vernarcová, č.t: 155).

Celý personál, ktorý sa zúčastní na vykonávaní celoplošného testovania bude pretestovaný pred vykonaným testovaním a taktiež po vykonanom testovaní.

Testovanie prebehne za prísnych hygienických opatrení. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru, mestská, Či obecná polícia, príslušník ozbrojených síl.

Obce/mestá musia zabezpečiť odberné miesta pre výkon testovania. Odporúča sa použiť miestnosti na výkon volieb, alebo iné vhodné miesto. Súčasťou miesta musí byť WC, umývadlo, stôl a aspoň 5 stoličiek.

Obce/mestá musia zabezpečiť jedného ideálne dvoch administratívnych pracovníkov zo svojich zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať administratívu. Počet administratívnych pracovníkov starosta/primátor určí po dohode so zástupcom ozbrojených síl podľa počtu obyvateľov prislúchajúcich k danému určenému odbernému miestu v obci/meste.

Administratívni pracovníci neprídu do priameho kontaktu s testovanými osobami. OOPP budú zabezpečené príslušníkmi ozbrojených síl.

V prípade, že pracovníci obce, sa na testovaní nemôžu zúčastniť z objektívnych dôvodov, je možné administratívneho pracovníka zabezpečiť z dobrovoľníkov z obce, s ktorým sa spíše dohoda o vykonaní práce.

IV.

Odmena pre administratívnych pracovníkov a zdravotnícky personál bude definovaná počas najbližších hodín po konzultácií na Ústrednom krízovom štábe.

Stravovanie si musí zabezpečiť každá osoba samostatne.

V prípade, že ani takýmto spôsobom obec/mesto nedokáže zabezpečiť administratívneho pracovníka, je potrebné kontaktovať vedúceho odboru krízového riadenia príslušného okresného úradu.

Obce/mestá zabezpečia prostredníctvom miestneho rozhlasu pravidelné informácie svojim občanom o priebehu testovania (niekoľkokrát denne). Kde to nie je možné, je nutné tak uskutočniť prostredníctvom internetu, prípadne oznamov vyvesených na verejne prístupných miestach, prípadne doručením do schránok.

V.

Likvidácia biologického odpadu sa bude zabezpečovať takým spôsobom, že príslušníci ozbrojených síl, alebo príslušníci PZ zabezpečia odvoz biologického odpadu do najbližšej nemocnice, ktorá zabezpečí likvidáciu odpadu (na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva). Dezinfekciu priestorov je nutné vykonať na konci každého dňa testovania.

Dezinfekciu zabezpečí mesto/obec cestou DHZ, alebo cez komerčné firmy ponúkajúce dezinfekčné služby (napr. ALL BIZ EU, s.r.o. v Žilina, cata-REAL, s.r.o. na Orave a pod.).

V prípade, že obec má vlastnú DHZ, ale nemá dezinfekčný prostriedok, obráti sa na príslušný okresný úrad, ktorý dezinfekčný prostriedok zabezpečí zo SHR SR.

Ak obec/mesto nemá DHZ odporúčame sa dohodnúť s DHZ z vedľajšej obce.

Náklady sa budú obciam refundovať po skončení akcie „Spoločná zodpovednosť". Spôsob upraví samostatné usmernenie pre obce a mestá.

VI.

Každé odberné miesto bude náležité zabezpečené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami, ako aj osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré zabezpečí MO SR. Obce/mestá v prípade ak o to požiada zástupca ozbrojených síl ponúknu možnosti ubytovania v obci (odporučí ubytovacie zariadenie v na území obce). Stravovanie si zúčastnení príslušníci ozbrojených síl SR, príslušníci PZ a zdravotníci zabezpečia sami.

Počas vykonávania celoplošného testovania budú na regionálnych veliteľstvách MO SR pôsobiť zástupcovia z okresných úradov odborov krízového riadenia, VUC.

Na regionálnom veliteľstve Žilina za okresné úrady bude pôsobiť ako koordinátor MV SR: Ing. Jaroslav Gír, č.t.: 0905 737 112 a Mgr. Miroslava Taranová, č.t: 0918 781 836 (budú zastrešovať okres Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča a Žilina)

Na regionálnom veliteľstve v Martine za okresné úrady bude pôsobiť ako koordinátor MV SR: Ing. Karol Bayer, č.t.: 0905 365 257 (bude zastrešovať okres Martin, Námestovo, Dolný Kubín)

Na regionálnom veliteľstve v Ružomberku za okresné úrady bude pôsobiť ako koordinátor MV SR: Mgr. Marta Kollárova, č. t.: 0905 458 752 (bude zastrešovať okres Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš).

Daný koordinátor je na podporu rozhodovania regionálneho veliteľa a koordinuje súčasti v jeho pôsobnosti starostov, primátorov, odbory KR okresov, zdravotníkov, RÚVZ a rieši vzniknuté nedostatky a problémové oblasti, ktoré vzniknú počas operácie „Spoločná zodpovednosť".

VII.

V  prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti budú k dispozícií v rámci Žilinského kraja dohodnuté ubytovacie zariadenia, v ktorých bude možné vykonať dobrovoľnú karanténu s cieľom eliminovať nákazu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za Žilinský kraj je k dispozícií Holiday INN Žilina a Kúpele Lúčky, a.s. Pobyt za karanténu si hradí záujemca. Priemerná cena v týchto zariadeniach je 47€ za noc plus stravná jednotka 13€ na deň.

Slovákom žijúcim v zahraničí neodporúčame cestovať na Slovensko za účelom celoplošného testovania. Vzťahujú sa na nich podmienky cestovania zo zahraničia na Slovensko stanovené opatrením Hlavného hygienika z 01.10.2020 (červená, zelená krajina).

V prípade záujmu o výpomoc v odberných miestach (zdravotnícky personál, administratíva) je možné sa zaregistrovať na stránite: korona.gov.sk.

V prípade záujmu materiálno-technicky podporiť odberné miesto z radov občanov, je potrebné kontaktovať príslušnú obec/mesto.

 

 

Úlohy pre mestá a obce:

  1. Vytypovať miestnosti, kde bude možné vykonať testovanie. Odporúča sa použiť volebné miestnosti, prípadne iné vhodné miesto.
  2. Pripraviť zoznam obyvateľov vo veku od 10 rokov do 65 rokov veku a mať ich k dispozícií aspoň v počte 10 ks najneskôr v deň ohlásenej rekognoskácie (obhliadky priestorov príslušníkmi ozbrojených síl). Začiatok rekognoskácii od 26.10.2020. Na Orave už prebiehajú. Zoznam sa bude dopĺňať priamo na mieste podľa prichádzajúcich.
  3. Prostredníctvom miestneho rozhlasu, tlače, internetu, či oznamov v papierovej forme zabezpečiť informovanosť občanov o tom, v akom Časovom rozpätí sa majú dostaviť na testovanie a kam - v prípade viacerých miest na testovanie.
  4. Toto usmernenie odporúčame zverejniť a web stránke obcí a miest.
  5. Zabezpečiť potrebný počet administratívnych pracovníkov.
  6. Zabezpečiť dezinfekciu priestorov, kde sa vykonáva testovanie.
  7. V prípade požiadavky na dezinfekčný prostriedok bezodkladne zaslať požiadavku na príslušný okresný úrad.
  8. V prípade, že nie je obec/mesto schopné zabezpečiť potrebný počet administratívnych pracovníkov a už vyskúšal všetky možnosti, bezodkladne kontaktovať vedúceho odboru krízového riadenia príslušného okresného úradu.
  9. Zabezpečiť súčinnosť obecnej/mestskej polície počas celoplošného testovania.

 

 

 

Mgr. Miroslava Taranová,

vedúca odboru

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa