UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

č. 645

 

z 12. októbra 2020

  

k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa

 

čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

 

Číslo materiálu:       21856/2020
Predkladateľ:           predseda vlády

 

 Vláda

  A.       zakazuje

 A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

 

B.        ukladá
predsedovi vlády

 B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

 bezodkladne

ministerke kultúry

 B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády SR vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

 bezodkladne

členom vlády

 B.3.     prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase

 priebežne.

 

Vykonajú:     členovia vlády

 

Na vedomie:  prezidentka SR

                      predseda Národnej rady SR

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa