Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011

  
              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.Udelenie súhlasu na použitie asudiovizuálneho dielanOVCE sk 01.04.2011 2011/44
Udelenie súhlasu na použitie asudiovizuálneho dielan OVCEsk 31.03.2011  
eSlovensko, M.R. Štefánika 13 984 01 Lučenec . .
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle § 3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov 01.04.2011 2011/51
Prenajímateľ dáva do nájmu a nájomca preberá nebytové priestory – garáž Rajci s rozlohou 18 m2 01.04.2011  
Rybárik Martin MUDr., Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Juraj Štepo a Monika Štepová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy 01.04.2011  
František Tabaček, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Janka Ščsná, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
František Pavlík, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Patrik Kramoriš, Gabriela Kramorišová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Ján Galko a Dana Galková, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Ján Fuka a Vlasta Fuková, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Peter Uhlárik, Ivana Uhláriková, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Oľga Eliašková, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Veronika Chrástecká, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
renajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Anna Launová, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Ivan Beneš, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 01.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 01.04.2011  
Eva Fraštiová . .
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky- programu Kultúrne poukazy 201, číslo: MK-00758/2011/9.1 05.04.2011 2011/46
Predmetom tejto dohody je úprava podmienok spolupráce medzi ministerrstvom a spolupracujúcou osobou pri realizácii dotačného systému ministerstva - programu Kultúrne poukazy 2011. 17.03.2011  
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava . .
Zmluva o spolupráci 05.04.2011 2011/52
O Spolupráci budovanie obchodného strediska Rajec 30.03.2011  
LRC a partner, s.r.o., Rosina 816 . .
Darovacia zmluva 07.04.2011 2011/45
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 01.04.2011  
Slyšková Mária, Rajec . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 08.04.2011 2011/47
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na zapožičanie sály Kultúrneho domu. 08.04.2011  
Špeciálna ZŠ, Šuja . .
Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 558 a násl. Občianského zákonníka (2011/72) 18.04.2011 2011/56
Predaj pozemkov 1104/189, 1104/190 14.04.2011  
Kordiš Ján a Kordišová Jana + Lingešová Ľubomíra, Rajec . .
Dodatok k zmluve o dielo - na inštaláciu rozvodov počítačovej siete, uzavretá podľa § 536 a nás!. Obchodného zákonníka. 26.04.2011 2011/55
Zmena rozsahu diela a s tým spojená zmena množstva prác a zmena množstva potrebných komponentov 19.04.2011  
BROSS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, Žilina . .
Zmluva o dodávke plynu 27.04.2011 2011/53
Dodávka plynu 20.04.2011  
SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b Bratislava . .
Zmluva o zriadení vecného bremena (2011/68) 27.04.2011 2011/54
Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti 15.04.2011  
Obec Veľká Čierna, Rajec . .
Darovacia zmluva 28.04.2011 2011/57
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 28.04.2011  
Matušíková Vilma, Rajec . .
Zmluva č. 01/2011 o nájme nebytových priestorov 28.04.2011  
Prenájom nebytových priestorov v budove MsU na II.poschodí na prevádzkovanie kancelárie. 28.04.2011  
Drevodomy Rajec , s.r.o., Námestie SNP 2/2, Rajec . .
Dodatok č.2 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 30.04.2008 sa mení článok II. Doba nájmu. 29.04.2011  
Náležinsky Kamil, Náležinská Andrea, Rajec . .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka 29.04.2011  
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 29.04.2011  
Alexander Tóth, Rajec . .
Dodatok č. 1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Katarína Hodasová, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Róbert Židek, Mariana Žideková, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Daniel Novák, Katarína Nováková . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Ján Jokl, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Jozefína Demčišáková, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Marcel Urban, Elene Urbanová, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Ján Mišičák, Mária Mišičáková, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Ladislav Pekara, Marta Pekarová, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Renáta Repčíková, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Jana Kavecká, Rajecké Teplice . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Vladomir Klinec, Jana Klincová, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu 29.04.2011  
Tatiana Babčanová, Martin Babčan, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov 29.04.2011 2011/60
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu 29.04.2011  
Daniel Novák, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov 29.04.2011 2011/61
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu 29.04.2011  
Róbert Židek, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov 29.04.2011 2011/62
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu 29.04.2011  
Ladislav Pekara, Rajec . .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov 29.04.2011 2011/59
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu 29.04.2011  
Katarína Buchtová . .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 06.02.2006 sa mení článok II. Doba nájmu. 29.04.2011  
  . .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu 29.04.2011  
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 03.10. 2005 sa mení článok II. Doba nájmu. 29.04.2011  
Frniak Štefan, Frniaková Viera, Rajec . .

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa