Pozvánka - mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2020


PRIMÁTOR MESTA RAJEC

 

V Rajci dňa 8. októbra 2020


P O Z V Á N K A

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie

 

mestského zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2020 (streda) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií SR

 

 

 

 

Ing. Milan   L i p k a, v.r.

     primátor mesta

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa