Výberové konanie: VEDÚCI/VEDÚCA ODDELENIA ÚDRŽBY A SLUŽIEB

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

vedúci/vedúca oddelenia údržby a služieb

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2

Druh práce: hlavný pracovný pomer

Základné požiadavky a osobnostné predpoklady:

-       VŠ vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického smeru a 6 rokov praxe,

-       výborné manažérske schopnosti,

-       prax v riadiacich funkciách,

-       znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),

-       všeobecná znalosť:

• zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
• zákona č. 311/2001Z.z. Zákonník práce
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
zákona č. 79/2015 o odpadovom hospodárstve,
• zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
• zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

-       orientačný prehľad:

• zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane pri práci,
• vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie, bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami...,
• znalosť VZN mesta súvisiacich s obsahom pracovnej pozície,
• vyhlášky č. 25/1984,
• z oblasti daňových zákonov (Daň z príjmu, DPH),

-       schopnosť porozumieť finančným výkazom (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow, daňové priznanie...),

-       schopnosť reagovať rýchlo a flexibilne na každodenné situácie,

-       schopnosť navrhovať a aktívne napĺňať zámery mesta v oblasti údržby a čistoty verejných priestranstiev, zariadení, budov a bytov v správe Mesta Rajec a verejnoprospešných služieb,

-       schopnosť tímovej práce,

-       komunikatívnosť,

-       odolnosť voči stresu.

 

Popis pracovnej pozície:

-       zamestnanec v tejto pozícii bude zodpovedný za chod celého oddelenia a vedenie tímu cca 16 zamestnancov,

-       pracovná pozícia je zameraná na riadenie údržby  a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, budov a bytového fondu v správe Mesta Rajec a zabezpečovania  verejnoprospešných služieb ,

-       zamestnanec sa bude podieľať na príprave transformácie oddelenia na obchodnú spoločnosť – Technické služby mesta Rajec, s.r.o. s alternatívou sociálneho podniku.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-       fotokópie dokladov o vzdelaní,

-       profesijný štruktúrovaný životopis,

-       motivačný list,

-       písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-       spracovaný projektový zámer rozvoja údržby a správy miestnych komunikácií,  verejných priestranstiev, správy budov a bytov vo vlastníctve Mesta Rajec a zabezpečovania verejnoprospešných služieb na obdobie nasledujúcich 5 rokov,

-       vodičský preukaz skupiny „B“.

 

 Čo ponúkame:

-       výšku funkčného platu najmenej 1200,- € brutto podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (plat môže byť navýšený podľa schopností uchádzača),

-       rozvoj pozície v nasledujúcom období v obchodnej spoločnosti mesta,

-       možnosť odmien 2x do roka,

-       nárok na dovolenku 5 dní naviac,

-       rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,

-       služobný mobilný telefón.

 

Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi a profesijným štruktúrovaným životopisom je potrebné poslať písomnou formou na adresu:

Mestský úrad Rajec

Námestie SNP 2/2

015 22 Rajec

alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci do 16.10.2020 do 13.00 h.

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho oddelenia údržby a služieb – neotvárať“.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne.

Nástup do zamestnania 1.11.2020

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa