Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 18.9.2020 - prevádzkovatelia zariadení

URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

sp. zn.: OLP/7311/2020

Bratislava, 17.09.2020

 

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

 

 

 

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

 

opatrenia:

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 

Pokračovanie dokumentu tu:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa