Verejná vyhláška - Oznámeni o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - telekomunikačná linióvá stavba

 Mesto Rajec

SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

 

 

č.j.01/3008/2020                                                                                      dňa   16.09.2020

  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU

  

Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.

                                                      Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

                                                      IČO : 35763469

 

V zastúpení:                                   Ing. Martin Stiffel

                                                      Profi-NETWORK, s.r.o.

                                                      Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín

  

podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:

 

INS-FTTH-RAJC-00-Rajec-polygonVDSL3

  

v meste    Rajec

ulice: Hollého, Jabloňová, Ružová, Smreková, Orgovánová, Javorová, Lipová

katastrálne územie: Rajec

 

v obci     Jasenové

katastrálne územie: Jasenové

na pozemkoch: telekomunikačná líniová stavba

 

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Trasa výkopu bude začínať v existujúcej skrini PODB.RAJCHOLL:160-12 na parcele KN-C 1040/1. Ďalej trasa pokračuje podľa výkresovej časti do všetkých smerov. Križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené pretláčaním. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 4 450 m.

 

   Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.l stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

 

Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:

ústne jednanie dňa 14. októbra 2020 o 10,00 hodine

na Mestskom úrade v Rajci, Nám. SNP 2/2, malá zasadačka na 1. poschodí.

 

   Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

   Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení IV aZP, referát stavebného poriadku Mestského úradu v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, 1. poschodie č. dverí 6 pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.

    Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec a obce Jaseňové.

  

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512

e mail: ludmila.durcanska@rajec.sk

 

Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk


 

Ing. Milan Lipka
primátor mesta Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa