Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

  
              - NÁZOV ZMLUVY
              - PREDMET ZMLUVY
              - OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO
 
  ZMLUVA
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle §3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov 03.01.2011 2011/2
Prenajímateľ dáva do nájmu a nájomca preberá nebytové priestory – garáž č. 155/8 na Hollého ul. v Rajci, nachádzajúcej sa na parc. č. 110/1, zapísaná na LV č. 1574 pre obec Rajec, s celkovou rozlohou 18 m2. 03.01.2011  
Rybárik, s.r.o., MUDR Ján Rybárik, Rajec . .
Dodatok č. 3 K Zmluve o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 15.1.2008 10.01.2011 2011/1
Týmto dodatkom sa upravuje čl. V. Zmluvy o prenájme nasledovne:Doba prenájmu a výpovedná lehota: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011. 10.01.2011  
Torelec, s.r.o. M.R. Štefánika 161, P.O. BOX 84, Považská Bystrica . .
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. júna 2010 17.01.2011 2011/3
Týmto dodatkom sa mení nasledujúci článok zmluvy o zriadení spoločného úradu: - Zmluvné strany 17.01.2011  
Obce Spoločného obecného úradu . .
Kúpna zmluva uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 21.01.2011 2011/4
Predaj pozemku do vlastníctva kupujúcich z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve kupujúcich, ktorý pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou garáže. 17.01.2011  
Kováčik Anton a manželka Oľga, Rajec . .
Záložná zmluva uzatvorená podl'a § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č .0431-PRB-2008/Z 25.01.2011 2011/5
Záložné právo 25.01.2011  
Ing. Ján Figel', PhD., I. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky . .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 27.01.2011 2011/6
Mesto Rajec poskytuje prijímateľovi peňažnú dotáciu na účel financovania činnosti: zviditeľnenie mesta a stolného tenisu pre mládež. 24.01.2011  
Stolnotenisový klub Rajec, Rajec . .
Zmluva o dielo č . 2606/1/201 1 na projektovú činnosť - Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte Radnice v Rajci uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 28.01.2011 2011/7
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve o dielo pre objednávateľa vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavbu Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte Radnice v Rajci. 21.01.2011  
PROMA, s.r.o., Bytčická 16, Žilina . .
Zmluva o dielo č. 01-2010 zo dňa 25.1.2011 ore vypracovanie Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Rajec 28.01.2011 2011/8
Zmena s doplnenia UPN 25.01.2011  
LP Partners, s.r.o. , Peter Papala a Martin Líška, PROKRIST, Žilina . .
Mandátna zmluva 02/2011 28.01.2011 2011/9
Mandátna zmluva 25.01.2011  
LP Partners, s.r.o. , Peter Papala a Urbion sk, s.r.o, Žilina . .
Darovacia zmluva 31.01.2011 2011/13
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb. 31.01.2011  
Kašjaková Antónia, Rajec . .
 
 
 
 


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa