Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Návrh

Dodatku č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

   Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 2/2020

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec  sa mení nasledovne :

1. Príloha č. 1 doterajšie znenie sa ruší a nahrádza znením:

2. finančné pásmo

(pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec)

 

 

 

Bežné stravovanie

 

 

Desiata

 

 

Obed

 

 

Olovrant

 

Príspevok na režijné náklady

 

Spolu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka4a)

 

Úhrada zákonného zástupcu alebo dospelej osoby

Materská škola

(stravník od 2-5 rokov)

0,36

0,85

0,24

0,20

1,65

0,00

1,65

Materská škola (stravník predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné minimum

 

 

0,36

 

 

0,85

 

 

0,24

 

 

0,20

 

 

1,65

 

 

1,20

 

 

0,45

Základná škola

(stravník od 6-11 rokov)

-

1,15

-

0,30

1,45

1,20

0,25

Základná škola

(stravník od 11-15 rokov)

-

1,23

-

0,30

1,53

1,20

0,33

Stredná škola

(stravník od 15-18/19 rokov)

-

1,33

-

VZN č.    /2020 § 5 ods. 4

-

-

*)

Zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby

-

1,33

-

VZN č.    /2020 § 5 ods. 4

-

-

*)

 

*) výška celkovej úhrad pre zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných nákladov školy

Čl. 2

Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.09.2020 uznesením č. ........../2020 a nadobúda účinnosť dňom ................. .

 

 

Ing. Milan L i p k a

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa