ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení
§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí


Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


zverejňuje zámer prevodu majetku mesta, a to :


a) Nebytový priestor číslo 18, ktorý sa nachádza na prízemí domu, v 1. vchode, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1290/99232 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 a spoluvlastnícky podiel 1290/99232 k pozemku CKN parc. č. 1101/2, v kat. úz. Rajec, evidované na liste vlastníctva č. 1564, k.ú. Rajec


b) Nebytový priestor číslo 19, ktorý sa nachádza na prízemí domu, v 1. vchode, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1069/99232 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 a spoluvlastnícky podiel 1069/99232 k pozemku CKN parc. č. 1101/2, v kat. úz. Rajec, evidované na liste vlastníctva č. 1564, k.ú. Rajec,
predajom do vlastníctva MUDr. Anny Smieškovej, rod. Habovcovej za kúpnu cenu spolu vo výške 4.050,00 Eur.


Podmienkou prevodu vlastníctva je dohoda zmluvných strán o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom prevádzaných nebytových priestorov s príslušenstvom, spočívajúceho v povinnosti vlastnícka užíva alebo strpieť užívanie predmetných nebytových priestorov výlučne pre účel prevádzkovania zdravotníckej ambulancie a zriadenie predkupného práva v prospech Mesta Rajec, ako vecného práva podľa § 602 a nasl Občianskeho zákonníka pre prípad, ak sa kupujúca rozhodne predmet kúpy ponúknuť na predaj, alebo inak scudziť.


Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že väčšina vlastníkov nebytových priestorov v dome súp. č. 150 sa na rokovaní dňa 29.04.2019 potvrdila a vyslovila súhlas s tým, aby Mesto Rajec predmetné nebytové priestory predalo do vlastníctva MUDr. Anne Smieškovej ako odškodnenie za to, že počas uplynulých rokov, kedy bolo sporné vlastníctvo Mesta Rajec k nebytovým priestorov v budove súp. č. 150, MUDr. Anna Smiešková platila najväčšie poplatky za spoločné priestory v dome súp. č. 150 v k.ú. Rajec, namiesto Mesta Rajec, ktoré na úhradu nákladov týkajúcich sa spoločných priestorov z dôvodu spornosti vlastníctva neprispievalo.

Poznámka:
Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 72/2020 dňa 13.08.2020.
Návrh na prevod bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.09.2020.
Doba zverejnenia: 11.09.2020. – 29.09.2020.
Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .


V Rajci, dňa 11.09.2020


                                                                               Ing. Milan Lipka, v.r.
                                                                                 primátor mesta
Spis: 336/2020/OIVaŽP
Vybavuje: Bahledová

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa