ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí


Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu , a to :


pozemok KNC parcela č. 2156/52, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 14 m² evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 v kat. území Rajec, vlastníka Mesto Rajec v celosti.


Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že na pozemku KNC parcela č. 2156/52 je postavená montovaná prefabrikovaná garáž č. 11 vo vlastníctve žiadateľa Lukáša Čerňanského, bytom Rajec.


Poznámka:
Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa a nájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 46/2020 dňa 14.05.2020.


Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.09.2020.


Doba zverejnenia: 11.9.2020. – 29.9.2020.
Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .
V Rajci, dňa 11.9.2020


                                                                                                Ing. Milan Lipka, v.r.
                                                                                                   primátor mesta
Spis: 323/2020/OIVaŽP-3156
Vybavuje: Bahledová
Príloha: foto

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa