Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

Podanie.html

                                                  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vysokoškolákov 8556

010 08 Žilina


Mesto Rajec

Námestie SNP 2

015 22 Rajec

Slovenská republika

 

Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                                       Vybavuje/linka  

25. 08. 2020                     OU-ZA-OSZP3-2020/036874-008             Ing. Mária Morháčová   

 

Vec

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec“ zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, doručil dňa 19.08.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec", ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona EIA ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.

 

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzýva Mesto Rajec ako obstarávateľa strategického dokumentu, v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne požaduje, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.

 

Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní od doručenia oznámenia. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: maria.morhacova@minv.sk.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec“ je zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-mesta-rajec

 

Príloha: 1x Oznámenie o strategickom dokumente

   

 

Ing. Dagmar Grófová

vedúca oddelenia

 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 


Telefón                                     E-mail                                            Internet                                           IČO

+421417335686                         oszp.za@minv.sk                       www.minv.sk                            00151866

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa