Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 

 

                                                                                                                Podľa rozdeľovníka

 Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova@rajec.sk

 

V Rajci, 20.07.2020

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2020 (pondelok o 15,00 hod.) so stretnutím na MsÚ  Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.

 

Program:

 1. LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja - schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo
 2. Smatanová Emília – oznámenie o ukončení Zmluvy o nájme pozemku a následné schválenie novému nájomcovi – 2. kolo  
 3. KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou
 4. Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale
 5. Macko Jakub - kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici
 6. Alena Turancová, Štefan Turanec - kúpa pozemku na rohu Ul. 1. mája a Nádražnej ul.
 7. Terec, s.r.o., Lokca – nájom pozemku pre osadenie automatu na sviečky
 8. Pastorek Patrik – odkúpenie pozemku pre rozšírenie oplotenia
 9. Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci
 10. Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci
 11. Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici
 12. Šimek Juraj – odkúpenie pozemku na Hollého ulici
 13. Rôzne

 

S pozdravom

  

 

Mgr. Róbert Augustín, v.r.

predseda komisie

 

Rozdeľovník:

 

 1. Ing. Peter Pekara – člen komisie
 2. Lumír Kardoš  – člen komisie
 3. Vladimír Rybár – člen komisie
 4. RNDr. Eva Stanková – člen komisie

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa