Verejná vyhláška: Stavebné povolenie - Samoobslužná autoumývareň Rajec

Mesto Rajec

SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec

 

 

č.j.01/1934/2020/ST/31-Ďu                                                                       dňa  01.07.2020

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ   POVOLENIE

 

Žiadateľ :    CREATIVE  SAN  s.r.o.,

                       Smreková č. 3094/15, 010 07 Žilina

                  IČO : 46961429

 

                        

Podal  dňa 13.05.2020  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  :

 

SAMOOBSLUŽNÁ   AUTOUMYVÁREŇ

 

v meste     Rajec, ul. Hollého

 

 na pozemkoch  parc. č. 2124/577, 2124/19             v  katastrálnom  území     Rajec

 

            Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  a doplnkov a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, §3a posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle §58 a §60 stavebného zákona a v súlade s ust. §62 stavebného zákona,  po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

 

STAVBA : SAMOOBSLUŽNÁ  AUTOUMYVÁREŇ

 

                   Objekty stavby :

                   - stavebná časť autoumyvárne

                   - elektrická prípojka

                   - vodovodná prípojka

                   - dažďová kanalizácia + ORL

                   - komunikácie a spevnené plochy

                        

      V meste Rajec, ul. Hollého, na pozemkoch parc. č. 2124/577, 2124/19       k.ú. Rajec.

sa podľa  §66 stavebného zákona 

 

POVOĽUJE

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestom Rajec pod č.01/3764/2019/UR/08-Ďu zo dňa 25.02.2020.

2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej  Ing. Jozefom Lovíškom, Pod Hliniskom 938/4, Žilina, autorizačne overenou Ing. arch. Gabrielou Dovalovou, autorizovaným architektom 0936AA. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal žiadateľ.

3. Stavebné objekty :

   Stavebná časť autoumyvárne

   Konštrukcia autoumyvárne bude montovaná konštrukcia, zakrytá plochou strechou s odvodnením na jednu stranu. Autoumyváreň sa skladá z troch stanovísk na umývanie osobných a dodávkových áut s max. hmotnosťou do 3500 kg a umývacia technika (technologický  kontajner). Konštrukcia autoumyvárne je dodávaná výrobcom ako montovaná konštrukcia.

  Parametre stavby : zastavaná plocha – 135,61 m²; dĺžka – 19,82m; šírka – 6,6m; výška – 4,192m.

  Všetky zariadenia sa nachádzajú v technickom kontajnery, umiestnené na oceľovom ráme vo vnútri kontajnera. Kontajner je vybavený všetkým potrebným vybavením potrebným na prevádzku umyvárne.

  Zastavaná plocha kontajneru : 13,80 m².

 

  Elektrická prípojka

  Objekt bude napojený na elektrickú energiu navrhovanou elektrickou prípojkou zo susedného objektu na parc. KN č. 2124/8 cez podružný elektromer.

 

  Vodovodná prípojka

  Zásobovanie vodou navrhovaného objektu bude prostredníctvom existujúcej vodovodnej prípojky susedného objektu Slovenskej správy ciest. Na tejto existujúcej VP bude osadená betónová vodomerná šachta. V navrhovanej VŠ bude vybudované odbočenie pre predmetnú Autoumyváreň spolu s osadením podružného vodomeru.

 

  Dažďová kanalizácia + ORL

  Dažďová kanalizácia, odvádzajúca vody zo spevnených plôch bude odtekať cez kanalizačné potrubie do odlučovača ropných látok a odtiaľ bude končiť vo vsakovacej jame.

 

  Komunikácie a spevnené plochy

  Projektová dokumentácia rieši dopravné napojenie predmetného areálu na miestnu komunikáciu – ulicu Hollého a riešenie spevnených plôch, komunikácií a parkovania, návrh trvalého a prenosného dopravného značenia.

  Navrhovaný je samostatný vjazd a samostatný výjazd. Taktiež bude zakázaný vjazd vozidlám presahujúcich dĺžku 12 m. Návrh spevnených plôch pozostáva z vybudovania vnútroareálových komunikácií medzi navrhovanými objektami a existujúcim dopravným systémom. Šírka hlavnej vjazdovej komunikácie a výjazdovej komunikácie je 6 m. Na pozemku investora sú navrhnuté 4 parkovacie miesta, z ktorých 1 je určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

4. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní budú dodržané ustanovenia § 43i, § 48-53 stavebného zákona, príslušné ustanovenia STN a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v zmysle §43f stavebného zákona.

7. Stavba bude ukončená  najneskôr do 30.06.2021.

8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľom prác bude MeteoStav s.r.o., Gaštanová 3080/18, Žilina.

9. Po dohode s MsÚ Rajec zabezpečiť likvidáciu prebytočného materiálu na povolenú skládku v zmysle zákona o odpadoch.

10. Podmienky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých organizácií k projektovej dokumentácii:

 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline -  stanovisko č. ORHZ-

   ZA2-2020/000367-001 zo dňa 8.4.2020 -  súhlasí bez pripomienok

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline – stanovisko č. A/2019/04304/PPL/Ma

  zo dňa 20.11.2019 – súhlasí s návrhom stavby

- Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, ODI – stanovisko č. ORPZ-ZA-ODI1-34-349/2019 zo dňa 22.11.2019 – súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia za týchto podmienok :

 1. Trvalé a prenosné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z.
 2. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia (tel. č.: 0961403511).
 3. Vyhradzujeme si právo na prípadné doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého a prenosného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 4. Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na miestnej komunikácii ul. Hollého  žiadame obmedziť prípadne prerušiť (ak je to technicky možné) v pracovných dňoch počas dopravných špičiek t.j. v čase od 06.00 hod. do 08.00 hod. a v čase od 14.30 hod. do 16.00 hod.
 5. Stavebné práce žiadame realizovať po ich začatí v čo najkratšom čase.
 6. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií.
 7. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.

- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja v Žiline – stanovisko č. 01/2020/SAUCZA-38 zo dňa 6.3.2020 – súhlasí so stavbou za dodržania podmienok :

 1. Prípojka bude zriadená na náklady vlastníka pozemku parcely KN-C 2124/577 k.ú. Rajec
 2. Vodomer bude v samostatnej vodomernej šachte
 3. Na základe vyjadrenia č. O19032764 od firmy SEVAK, a.s. zo dňa 13.11.2019, podľa bodu 3, alt I. navrhovaný objekt Samoobslužnej autoumyvárky bude podružne napojený na existujúcu vodovodnú prípojku vybudovanú pre objekt vlastníka Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Uzatvorenie „Dohody o refundácii nákladov za spotrebu vody“ medzi vlastníkom objektu a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Vlastník objektu Samoobslužnej autoumyvárky (CREATIVE SAN s.r.o.) sa bude podieľať podľa potreby na opravách a údržbe jestvujúcej časti vodovodnej prípojky v podiele jej užívania.

 - Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava – stanovisko č. SO5493-2020-IKŽ-5  zo dňa 26.05.2020 :

       Samoobslužná autoumyváreň sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach, v ktorom je potrebné dodržiavať ustanovenia § 28, § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných  minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Zároveň dávame do pozornosti skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach a preto je k tomu potrebné navrhovať primerané riešenia, postupy a materiály.

Krajský pamiatkový úrad v Žiline – stanovisko č. KPUZA-2020/167-2/2227/KOP zo dňa 14.1.2020 – k predmetnej stavbe si uplatňuje nasledovné požiadavky:

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/047280-002/Deb zo dňa 28.11.2019 – súhlasí s umiestnením stavby za splnenia pripomienok:

•   odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;

•   investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;

•   výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v rámci stavby;

•   druhy stavebných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovil Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do skupiny 17 01, kategórie ostatný odpad /vrátane katalógového čísla odpadu: 17 01 07/ odovzdať oprávnenému odberateľovi za účelom zhodnotenia alebo prepraviť priamo do zariadenia povoleného na recykláciu stavebných odpadov;

•   dodávateľom stavebných prác v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť “Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch;

•   doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

- Okresný úrad v Žiline, OŽP, štátna vodná správa – stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2020/020982-002/Ros zo dňa 28.4.2020 – súhlasí so stavbou za podmienok:

1. Napojenie na existujúci rozvod pitnej vody odsúhlasiť s jeho vlastníkom a s týmto uzatvoriť zmluvný vzťah.

2. Stavený objekt: „Kanalizačná prípojka“ má v zmysle § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby, ktorá podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona tunajším orgánom štátnej vodnej správy.

3. Žiadosť o stavebné povolenie bude predložená na tunajší špeciálny stavebný úrad v zmysle ustanovení vodného zákona a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a k nemu vydaných vykonávacích predpisov. Ku žiadosti o stavebné povolenie predložiť:

- 3 sady projektovej dokumentácie stavebného objektu dažďovej kanalizácie, ktorú vypracuje autorizovaný projektant na vodné stavby.

- právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby;

- záväzné stanovisko vydané mieste príslušným stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení;

- súhlas správcu vodného toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 834/3, Piešťany - s vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd;

- stanoviská dotknutých orgánov (SSD a.s., SPP-D a.s., MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, SEVAK a.s., a podobne).

- Hydrogeologický posudok príslušnej lokality, vypracovaný odborne spôsobilou osobou na hydrogeológiu, ktorý bude zameraný na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti; preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

4. Súčasťou žiadosti o stavebné povolenie bude aj žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

5. Predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 481/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach), preto je nutné rešpektovať obmedzenia stanové v § 28 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).

- Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina – vyjadrenie č. 4300114111 zo dňa 19.11.2019 – podmienky :

1.    V predmetnej lokalite mesta Rajec na parcele KN 2124/19 a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD nachádzajú - skrine, trafostanica, podzemné vedenia NN, podperné body a nadzemné vedenia VN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou farbou - VN vedenia, zelenou farbou - NN vedenia, plná čiara - podzemné vedenia, prerušovaná čiara - nadzemné vedenia).
2.   Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3.   Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, link: https://www.ssd.sk/ine-sluzbv/vvtvcovanie-podzemnvch-enerqetickvch- vedeni?paqe id—6167 alebo zaslanú na mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
4.    Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom Stredisko údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného vyjadrenia Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.
5.   V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 
-  SPP – D. a.s. Bratislava  – vyjadrenie č. TD/NS/0808/2019/Ki zo dňa 19.11.2019 – súhlasí so stavbou, v záujmovom území sa nachádza : STL plynovody D110 PE, D160PE a plynová prípojka v trase prípojok inž. sietí.

-   Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-     v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

-     stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-     stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-     stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-     ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-     prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-     odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-     stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-     každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-     upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-     stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,

-     stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-     stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-     stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

 

 

Stavebník pri realizácii dodrží podmienky stanovísk jednotlivých inštitúcií.

K žiadosti o stavebné povolenie boli v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, § 8 priložené potrebné doklady.

 

11. Pred realizáciou výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v oblasti budúcej stavby a požiada MsÚ Rajec o rozkopové povolenie na parcelách vo vlastníctve Mesta Rajec.
 
12. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu.
 
13. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.
 
14. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka „Stavba povolená“.

15. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona.


16. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle §70 stavebného zákona.
 
17. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie.
 
18. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nie je stavba začatá.

 

 

Odôvodnenie

 

            Stavebný úrad Mesto Rajec, preskúmal predloženú "Žiadosť o vydanie stavebného povolenia" podanú žiadateľom : CREATIVE SAN s.r.o., Smreková č. 3094/15, Žilina v zastúpení Ing. Martinom Cibulkom, na stavbu „Samoobslužná autoumyváreň s objektovou skladbou : - stavebná časť autoumyvárne, - elektrická prípojka, vodovodná prípojka, - dažďová kanalizácia + ORL, - komunikácie a spevnené plochy“ na ul. Hollého v katastrálnom území Rajec, na parcelách KN č. 2124/577, 2124/19.

 

Vlastníctvo k pozemkom je evidované na LV č. 1509. Stavebník má k pozemkom iné právo (zmluva o podnájme).

Forma verejnej vyhlášky je doručovaná vlastníkom pozemkov E KN č. 3651/1, 3652/1, 3653/1, 3654/1, 3655/1, 3656/1, 3657/1 k.ú. Rajec

 

Predmet stavby :

Stavebná časť autoumyvárne

      Konštrukcia autoumyvárne bude montovaná konštrukcia, zakrytá plochou strechou odvodnením na jednu stranu. Autoumyváreň sa skladá z troch stanovísk na umývanie osobných a dodávkových áut s max. hmotnosťou do 3500 kg a umývacia technika (technologický  kontajner). Konštrukcia autoumyvárne je dodávaná výrobcom ako montovaná konštrukcia.

      Parametre stavby : zastavaná plocha – 135,61 m²; dĺžka – 19,82m; šírka – 6,6m; výška – 4,192m.

      Všetky zariadenia sa nachádzajú v technickom kontajnery, umiestnené na oceľovom ráme vo vnútri kontajnera. Kontajner je vybavený všetkým potrebným vybavením potrebným na prevádzku umyvárne.

       Zastavaná plocha kontajneru : 13,80 m².

 

       Elektrická prípojka

       Objekt bude napojený na elektrickú energiu navrhovanou elektrickou prípojkou zo susedného objektu na parc. KN č. 2124/8 cez podružný elektromer.

 

       Vodovodná prípojka

       Zásobovanie vodou navrhovaného objektu bude prostredníctvom existujúcej vodovodnej prípojky susedného objektu Slovenskej správy ciest. Na tejto existujúcej VP bude osadená betónová vodomerná šachta. V navrhovanej VŠ bude vybudované odbočenie pre predmetnú Autoumyváreň spolu s osadením podružného vodomeru.

 

       Dažďová kanalizácia + ORL

       Dažďová kanalizácia, odvádzajúca vody zo spevnených plôch bude odtekať cez kanalizačné potrubie do odlučovača ropných látok a odtiaľ bude končiť vo vsakovacej jame.

 

       Komunikácie a spevnené plochy

       Projektová dokumentácia rieši dopravné napojenie predmetného areálu na miestnu komunikáciu – ulicu Hollého a riešenie spevnených plôch, komunikácií a parkovania, návrh trvalého a prenosného dopravného značenia.

       Navrhovaný je samostatný vjazd a samostatný výjazd. Taktiež bude zakázaný vjazd vozidlám presahujúcich dĺžku 12 m. Návrh spevnených plôch pozostáva z vybudovania vnútroareálových komunikácií medzi navrhovanými objektami a existujúcim dopravným systémom. Šírka hlavnej vjazdovej komunikácie a výjazdovej komunikácie je 6 m. Na pozemku investora sú navrhnuté 4 parkovacie miesta, z ktorých 1 je určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Po preskúmaní podania  stavebný úrad dňa 02.06.2020 oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou. Stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníkom konania určil lehotu do 30.06.2020 na uplatnenie námietok a pripomienok, po uvedenom termíne sa na ne nebude prihliadať.

V oznámení o začatí stavebného konania boli účastníci konania upozornení, že k pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

V určenej lehote nebola vznesená k povoľovanej stavbe námietka, pripomienky a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal najmä :

- či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia;

- či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi;

- či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb

            Doložené pripomienky vo vyjadreniach boli posúdené, skoordinované a zohľadnené v podmienkach výrokovej časti rozhodnutia. Vzhľadom na to, že stavebnému úradu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia a v súlade s predloženými dokladmi a výsledku stavebného konania bolo vo veci žiadosti rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

           Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č.145/1995 Z.z., pol. 60 písm. g) o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 100,- €, ktorý bol uhradený dňa 15.05.2020.

 

Toto rozhodnutie je doručované formou verejnej vyhlášky a bude zverejnené po dobu 15 dní na webovej stránke a úradnej tabuli Mesta Rajec.

 

Poučenie.

 

Podľa §53 a nasl.  správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

                                                                                                        Ing. Milan Lipka,

                                                                                                      primátor mesta Rajec

 

 

 Príloha : projektová dokumentácia pre stavebníka

 

 

Doručí sa účastníkom konania :

- Creative San s.r.o., Smreková 3094/15, 010 07 Žilina splnomocnenú : Miroslavom Peškom,

  Višňové 110, 013 23 Višňové pri Žiline

- Hulec Marián, Příbor-Hájov 12, 742 58 Nový Jičín, ČR

- Hulec Ján, Senická 623/2, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny

- Hulec Martin, Smreková 3092/7, 010 07 Žilina

- Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

- Ing. Jozef Lovíšek, Pod Hliniskom 938/4, 010 07 Žilina

- MeteoStav s.r.o., Gaštanová 3080/18, 010 07 Žilina

- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec

 

 

Dotknutým orgánom :

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina

- OR Hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina

- SSD. a.s. Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina

- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- Okresný úrad Žilina, odbor : OH; ŠVS; ochrany ovzdušia; OPaK; EIA; krízového riadenia;

  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

- ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina

- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina

- Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava

- O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

- Mesto Rajec  –  verejná vyhláška

 

 

 

Formou verejnej vyhlášky :

Vlastníkom pozemkov E KN č. 3651/1, 3652/1, 3653/1, 3654/1, 3655/1, 3656/1, 3657/1 k.ú. Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa