Opatrenie ÚVZ k hraniciam doplnenie bezpečných štátov s účinnosťou od 20.06.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

 

sp. zn.: OLP/5089/2020

Bratislava, 19.06.2020

 

 

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydal podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/4739/2020 zo dňa 09.06.2020, ktoré týmto mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V bode 4 sa vypúšťajú tieto vety :

-   „osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území  Slovenskej

republiky pri návrate z Poľskej republiky, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín, uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty,"

-        „vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich sa do členského štátu EÚ, ktorého sú občanom. Tieto skutočnosti preukážu pri hraničnej kontrole príslušníkovi Policajného zboru cestovným dokladom (doklad totožnosti alebo cestovný pas). Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,"

-        „po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím

Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,"

 

a nahrádza sa vetou:

-      „na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do členského štátu EÚ. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,"

 

2.    Bod 7 znie:

„7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Tieto osoby sú povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín".

  1. Body 9 a 10 sa vypúšťajú.
  2. V prílohe č. 1 „Zoznam krajín podľa bodu 1 opatrenia" sa dopĺňa o tieto krajiny:

 

-          Čierna Hora,

-          Faerské ostrovy,

-          Monako,

-          Poľská republika.

 

Termín: od 20. júna 2020 od 06:00 hod.

 

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajinách uvedených v bode 2 a na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodol tak ako je to uvedené záväznej časti tohto opatrenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa