Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 20.06.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

sp. zn.: OLP/5091/2020

Bratislava, 19.06.2020

 

 

 

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

 

opatrenia:

 

A) S účinnosťou od 20. júna 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

-         vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

-         pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

-         odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

-         na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

-         odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,

-         vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

-         potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

-         v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),

-         pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,

-         vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,

-         ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

-         vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,

-          nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,

-          prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

-          nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,

-          využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,

-          pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-          vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

-          ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

-          obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,

-          príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

-          hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-          vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

 

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-          vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-          odporúča sa cestujúcim sedieť na zadných sedadlách,

-          odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

-          vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-          zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-          upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),

-         dezinfekciu  vykonávať   po  každom   zákazníkovi   dezinfekčným   prostriedkom s virucídnym účinkom,

-         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-         ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

 

 

 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo - wellness sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-         zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-         vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky,

-         pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

 

 

Prevádzky zariadení fitness centier sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-         zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-         v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

 

Prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

-      pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

-         prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,

-         pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

-         pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

-         na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

-         na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m,

-         na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,

-         na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

-         pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,

-         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-         vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

-         po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

-         pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-      zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

-         odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala.

-         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-         vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

-         pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov).

 

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:

-         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-         vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

-         v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

 

 

 

B) S účinnosťou od 20. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

-         vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

-         vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

-         hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-         zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-         zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-         zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 

-       ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-       zákaz podávania rúk,

-      pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

-         v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

-         zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-         organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

-         podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

-         v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

-          vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-          pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

-          odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

-          dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

-          z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

-          pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

-          dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

-          pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby

(napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

-          odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),

-          odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

-          vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

-          zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-          zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-          zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

-          hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-          zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 

-      ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

-      pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

-      zákaz podávania rúk;

 

-          zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-          zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020.

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa