Rozhodnutie primátora mesta Rajec o obnovení školského vyučovania

MESTO   RAJEC

Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

                                                                                                       Rajec, 12. júna 2020

                                                                                                       Číslo: 2451/2020  

                                                                         

Rozhodnutie

 

     Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.5.2020

  • s účinnosťou od 15. júna 2020  :

a) obnovuje školské vyučovanie :

     1. v materských školách

- materské školy zabezpečia stravovanie detí a zamestnancov škôl vo svojich školských jedálňach v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

     2. v základnej škole na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka

- základná škola zabezpečí stravovanie žiakov a zamestnancov školy vo svojej školskej jedálni v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

     3. v základnej umeleckej škole

c) obnovuje prevádzku :

     1. školského klubu detí

 

d) určuje dĺžku prevádzky :

   1. v materskej škole v čase od  6.00– 16.00 hod.

   2. v základnej škole v čase od  7.50 – 14.00 hod.

   3. v školskom klube detí : ranný klub v čase od 6.00 – 7.30

                                              poobedný klub v čase od 12.00 – 16.00 hod.

   4. v základnej umeleckej škole v čase od 9.30 – 19.30

  •  s účinnosťou od 22.júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie :

1. v základnej škole na účel výchovy a vzdelávania žiakov šiesteho až deviateho ročníka

- základná škola zabezpečí stravovanie žiakov a zamestnancov školy vo svojej školskej jedálni v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii

b) určuje dĺžku prevádzky :

   1. v základnej škole v čase od  7.50 – 14.00 hod.

                                  

       Týmto Rozhodnutím č. 2451/2020 zo dňa 12.6.2020 sa ruší Rozhodnutie č. 2158/2020 zo dňa 22.5.2020, Rozhodnutie č. 2188/2020 zo dňa 27.5.2020, Rozhodnutie č. 2204/2020 zo dňa 28.5.2020 a Rozhodnutie č. 2367/2020 zo dňa 10.6.2020.

 

 

Ing. Milan L i p k a, v. r.

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa