Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Úrad vlády Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava

 

Č.:2969/1236072020/KBR

 

 Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky

 

 

 

o skončení núdzového stavu, zrušení uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušení zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušení zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 366 zo dňa 10. júna 2020

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hod. Príloha k oznámeniu: Uznesenie vlády SR č. 366 zo dna 10. júna 2020

 

 

Bratislava 12.06.2020


 

 

Július Jakab, v.r.

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

 

 


 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 366 z 10. júna 2020

 

k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivostí, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020

 

Číslo:                             12317/2020

Predkladáteľ:      minister vnútra a predseda ústredného krízového štábu

 

 

Vláda

 

A.       schvaľuje

A.l. návrh na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na Štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády SR Č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020;

 

B.       ukončuje

B.l. núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020;

 

C.      zrušuje

C.l. pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti uloženej podľa bodu CM uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 vo vzťahu k zamestnancom subjektov uvedených v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírenú uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020,

O.2. zákaz uplatňovania práva na štrajk podľa bodu D.l uznesenia vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 uložený vo vzťahu k subjektom uvedeným v prílohe uznesenia vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 a rozšírený uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 233 zo 16. apríla 2020 uplynutím 13. júna 2020,

C\3. zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu CM uznesenia vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;

 

D.      konštatuje

D.l. že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR Č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu;

 

E.       ukladá
predsedovi vlády

E.l. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

 

ministerke kultúry

E.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády SR vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

 

 

Vykonajú:       predseda vlády

                    ministerka kultúry

 

Na vedomie:    prezidentka SR

                    predseda Národnej rady SR

                    minister vnútra

                    podpredseda vlády a minister hospodárstva

                    minister zdravotníctva minister práce, sociálnych vecí a rodiny

                    predseda Správy Štátnych hmotných rezerv SR

                    prednostovia okresných úradov

                    predsedovia vyšších územných celkov

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa