Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19: domáca izolácia - zrušenie štátnej karantény s účinnosťou od 10.6.2020 od 7:00 hod.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

sp. zn.: OLP/4739/2020 Bratislava,09.06.2020

 

 

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a § 60a ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

 

 

opatrenia:

 

 

1. Všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, sa nariaďuje, aby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdali negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Alternatívne, po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu izolácie v domácom prostredí podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

-         Osobám, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii v zariadení určenom štátom, sa umožňuje toto zariadenie opustiť a dokončiť povinnosť izolácie v domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie, pričom doba izolácie v domácom prostredí a izolácie v štátom určenom zariadení sa v tomto prípade sčítava. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

-         Osobám, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii v zariadení určenom štátom, sa umožňuje toto zariadenie opustiť a ukončiť izoláciu.

-         Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii v domácom prostredí alebo v izolácii v domácom prostredí s používaním mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie podľa § 60a ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. (ďalej len mobilná aplikácia „eKaranténa"), sa nariaďuje zotrvať v izolácii v domácom prostredí a to do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Uvedeným osobám sa nariaďuje po obdržaní uvedeného negatívneho testu oznámiť toto príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý zaobstará deaktivovanie eKarantény a oznámi osobe možnosť ukončiť izoláciu v domácom prostredí. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

-         Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, a v dobe nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa nachádzajú v izolácii v domácom prostredí alebo v izolácii v domácom prostredí s používaním mobilnej aplikácie eKaranténa, sa nariaďuje oznámiť toto príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý zaobstará deaktivovanie eKarantény a oznámi osobe možnosť ukončiť izoláciu v domácom prostredí. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí podľa tohto odseku, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

  1. Všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
  2. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
  3. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:

 

-         osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Poľskej republiky, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín, uvedené osoby sú povinné preukázať príslušníkovi Policajného zboru pri hraničnej kontrole dodržanie lehoty,

-         vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),

 

-           vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

-           vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,

-            zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,

-            po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo púšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,

-            po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,

-            vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich sa do členského štátu EÚ, ktorého sú občanom. Tieto skutočnosti preukážu pri hraničnej kontrole príslušníkovi Policajného zboru cestovným dokladom (doklad totožnosti alebo cestovný pas). Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,

-            po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,

-            po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,

-            vykonanie tranzitu osôb s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,

-            vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Pri vstupe na územie SR sa tieto osoby musia preukázať výsledkom negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19, nie starším ako 96 hodín. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,

-         štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,

-         osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,

-         po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,

-         poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,

-         osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi

-         osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,

-         po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.

 

 

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2 / FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

 

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.

 

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.

 

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

 

6.    V odôvodnených prípadoch môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena
vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je povinná pri vstupe na
územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie
o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

V  odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.

 

 

7.    Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa
uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej
škole v Poľskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia
o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné
skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej
osoby).

 

V  prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 48 hodín, sú tieto osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto skutočnosť oznámiť lekárovi podľa bodu 2 tohto opatrenia a miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

 

Opatrenie podľa bodu 1až3sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Tieto osoby sú povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Poľskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

 

 

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

 

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

9.    Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú
pozemky nachádzajúce sa na území Poľskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej
hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na
osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Poľskej republike a ktoré
obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej
hranice.

 

Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak
podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej
produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania
umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela na území Slovenskej republiky
vstupujú na územie Slovenskej republiky z Poľskej republiky alebo sa na územie
Slovenskej republiky vracajú po tom, čo sa na území Poľskej republiky zúčastnili výroby
audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie
umeleckého diela, ak sú držiteľmi potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela,
vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie
umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela. Táto osoba je povinná pri vstupe
na územie Slovenskej republiky preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

 

 

Termín: 10. júna 2020 od 7.00 hod. do odvolania

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4311/2020 zo dňa 22.05.2020.

 

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:

a)       sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b)      zdržať sa sociálnych kontaktov,

c)       zdržať sa cestovania, okrem bezodkladného presunutia sa do miesta izolácie v domácom prostredí,

d)      zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 Príloha č. 1

 

Zoznam krajín podľa bodu 1 opatrenia

 

Bulharská republika

Cyperská republika

Česká republika

Dánske kráľovstvo

Estónska republika

Fínska republika

Grécka republika

Chorvátska republika

Island

Lichtenštajnské kniežatstvo

Litovská republika

Lotyšská republika

Maďarsko

Maltská republika

Nemecká spolková republika

Nórske kráľovstvo

Rakúska republika

Slovinská republika

Švajčiarska konfederácia

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa