P O Z V Á N K A - mimoriadne zasadnutie MZ - 04. júna 2020 o 16.00 h

POZVANKA

 

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie

 

mestského zastupiteľstva,

 

ktoré sa uskutoční dňa 04. júna 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Personálne otázky - Menovanie náčelníka MsP v Rajci
  3. Informácia o Organizačnom poriadku MsÚ
  4. Návrh zmeny zapisovateľky Komisie pre školstvo, kultúru a šport

 

 

 

Ing. Milan Lipka, v.r.

primátor mesta Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa