OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556, 01008 Žilina

Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/016914-017
Vybavuje
 
ROZHODNUTIE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 · 2025 - aktualizácia
 
Popis konania/ Účastníci konania
 
Výrok rozhodnutia
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a§ 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") vydáva pod ľa§ 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 - 2025 - aktualizácia", ktoré predložil obstarávateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, I ČO: 00 321 575 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 · 2025 - aktualizácia", obstarávateľa: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00 321 575 sa nebude posudzovať
podľa zákona EIA v platnom znení.Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
 
Odôvodnenie
 
Obstarávateľ Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 2.2. Rajec. IČO: 00 321 575, predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostl ivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona EIA dňa 25.02.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 - 2025 - aktualizácia".
 
Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Rajec na roky 2019 · 2025 - aktualizácia", doplňujúci existuj1ku dokumentáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, ktorý bol vypracovaný v roku 2008".
 
Obsah dokumentu:
 
Úvod
 
Program hospodárskeho a socifilneho rozvoja mesta Rajec (ďalej aj iba .,PHSR") je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza - tj. Žilinského samosprávneho kraja a je vypracovaný podľa záviiznej časti úzernnoplánovacej dokumentácie obce. Z hľadiska legislatívy, upravujúcej ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, táto aktualizácia PHSR na obdobie 2019-2025 plní funkciu „programu rozvoja obce" v zmysle § 8 zákona NRSR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 Z.z. účinného od 1. januára 2015, pričom tento zákon definuje aj obsahovú štruktúru a upravuje aj pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších Územných celkov, obcí a ďalších subjektov tízemnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu reg ionálneho rozvoja.
 
Príloha:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa