Opatrenia Ústredného krízového štábu SR
v súvislosti s ochorením COVID-19
poznámka: podrobné informácie kliknutím na link alebo logo Úradu verejného zdravotníctva SR
 
poznámka: podrobné informácie kliknutím na link alebo logo "info"
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Aktualizované dňa 19.5.2020 o zmeny v opatreniach platné od 20.5.2020 (nosenie rúšok v exteriéri, ďalšie uvoľňovanie činnosti prevádzok obchodov a služieb, organizovanie hromadných podujatí)
 
Karanténa:
Pre osoby prichádzajúce zo zahraničia sa vzťahuje povinnosť štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre viaceré skupiny. Podrobnosti Podrobnosti tu.
Vzor potvrdenia o výkone zamestnania Podrobnosti tu.
 
Rúška: Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu, aktualizácia opatrenia o výnimku pre umelcov tu a ďalšiu aktualizáciu, ktorá opatrenia zmierňuje, Podrobnosti tu.

Činnosť obchodov a prevádzok:
Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.

Z opatrenia možno v skratke konštatovať nasledovné:

Predajne
Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne vrátane prevádzok v obchodných centrách.
 
Obchodné centrá
- V obchodných centrách môžu byť otvorené všetky prevádzky s výnimkou vnútorných detských kútikov.
- Musia zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dezinfikovať sa musia každú hodinu.
- Vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou).
- V priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Služby
Naďalej sú zatvorené nočné kluby a kasína, rovnako ako aj prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, zábaly), kryokomory, soľné jaskyne, hydromasáže a ďalšie mokré procedúry. Pre verejnosť sú zatvorené aj umelé a prírodné organizované kúpaliská, vnútorné športoviská a fitness centrá.Otvorené môžu byť:
- prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára
- vonkajšie športoviská bez otvorených šatní, bez prítomnosti obecenstva
- vnútorné športoviská, umelé kúpaliská (plavárne) len pre športové kluby
- zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
- prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, tetovacie salóny, služby nastreľovania náušníc, piercing, manikúry, pedikúry, soláriá, masáže (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže). Pri masážach je povolené používanie olejov, krémov a gélov.
- vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch (napr. stánky so suvenírmi alebo občerstvením)
- vonkajšie a vnútorné turistické atrakcie (nie vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad)
- múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene
- zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Opatrenia v otvorených obchodoch:
- Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.
- Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
- Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre
- Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky; táto podmienka sa nevzťahuje na deti
- Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
- Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov
- Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko
- Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.
 
Opatrenia v reštauráciách:
Sú obdobné ako opatrenia v obchodoch, navyše:
- zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál
- medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre
- za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi; pri jednom stole môžu sedieť aj viacerí ľudia, ak sa zabezpečí odstup minimálne 2 metre
- personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky
- po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť
znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu otvorené môžu mať od 6:00 do 22:00
- V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,
- umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky),
ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania je zakázané.
- Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky. Ak prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.
 
Opatrenia pre hotely a ubytovne:
- môžu ubytovávať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC
- po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín
- zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení
 
Opatrenia pre taxislužby:
- vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty
- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dvaja
- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi
- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút
- po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá
 
Služby starostlivosti o ľudské telo:
- zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít alebo ochranné okuliare, to sa netýka zamestnancov solárií
- medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky
- zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško
 
Autoškoly:
- pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška; pri skúškach sa povoľuje aj prítomnosť ďalšieho skúšobného komisára
- po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať
- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút
- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice)
 
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov),
- zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
- vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
- prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel
- návštevníci sú povinní nosiť rúška

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
- vstup majú umožnený len členovia športových klubov,
- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,
- vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,
- zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine,
- zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško,
- zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska,
- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,
- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,
- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,
- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

Obchody zatvorené v nedeľu:
Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.
 
Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:
- veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
- nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.
- Čerpacie stanice
- Prevádzky telekomunikačných operátorov
- Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
- Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb
- Prevádzky donáškových služieb
- Prevádzky ubytovacích zariadení
- Prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára
- Vonkajšie športoviská
- Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
- Vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad
- Vonkajšie turistické atrakcie
- Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Hromadné podujatia:
Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb. Zakazuje sa usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
 
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Pod zákaz organizovania hromadných podujatí nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení.

Svadobné obrady, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady
sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. Podrobnosti tu.

Pohrebné obrady
sa môžu konať za dodržania podobných podmienok: vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), pri vchode do priestorov pohrebného obradu treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Zabezpečiť treba, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou. Dodržiavať treba respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

V priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Tam, kde je to možné, je vhodné prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). Pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu. Podrobnosti tu.

Nemocnice a domovy sociálnych služieb
V nemocniciach platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Zákaz návštev klientov platí aj u verejných a súkromných poskytovateľov sociálnych služieb. Podrobnosti tu.

Nemocnice však môžu povoliť výnimky zo zákazu návštev. Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov sú to nasledovné okolnosti:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva, indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.

Pre lôžkové zariadenia pre deti sú to nasledovné okolnosti:
- sprievod detského pacienta,
- návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:
- minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),
- je povolená jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici, za splnenia podmienok bližšie definovaných odporúčaných postupoch HH SR
- dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19

Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa
v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov počas celého dňa.

Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2.
Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok.

Opatrenia, ktoré sú návštevy alebo sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať:
- do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
- podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
- v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť.

Podrobnosti k návštevám v nemocniciach
Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.

ÚVZ SR vypracoval usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu ZSS počas pandémie COVID-19 s dôrazom na kontrolu šírenia ochorenia COVID-19 v DSS, špecifikáciu epidemiologického vyšetrovania a testovania klientov a zamestnancov v prípade rozšírenia infekcie do ZSS, hygienické a sociálno-dištančné opatrenia a manažment osôb v ZSS počas trvania mimoriadnej situácie. Podrobnosti tu.

Detské ihriská:

Vonkajšie detské ihriská môžu byť otvorené. Mali by však mať obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu 2 metrov). Treba tiež dodržiavať povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rodičia alebo sprevádzajúce osoby by mali zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali. Majú mať tiež pri sebe prostriedok na dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Celé usmernenie Podrobnosti tu.

Knižnice:
- pracovníci knižníc musia pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice
- Povinnosť pre zamestnancov aj čitateľov a používateľov knižnice mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou a podobne.
- Pri vstupe do knižnice aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
- Zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre
- Počet čitateľov a používateľov v priestore nesmie presiahnuť koncentráciu jeden na 25 metrov štvorcových; táto podmienka sa nevzťahuje na deti
- Na všetky vstupy do knižnice viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu
- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.
- Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných predmetov, nástrojov a pomôcok (v prípade knižníc ide napríklad o klávesnice a myši počítačov, úchopové držadlá katalógových zásuviek)
- Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko
- Do študovní a čitární pri prezenčnej výpožičke môžu vstupovať čitatelia a používatelia. Musia však mať prekryté horné dýchacie cesty a udržiavať odstup 2 metre od iného používateľa.
- Študenti si môžu brať knihy z políc vlastnými rukami.
- Ak knižnica poskytuje toalety pre verejnosť, je potrebné ich dezinfikovať rovnako ako v prípade toaliet v iných prevádzkach.
 
Knihobúdky
Požičiavať si knihy z knihobúdok nie je obmedzené. Ak do nich vkladáme knihy, je potrebné mať vydezinfikované ruky. Povrch knihy pred vložením do knihobúdok odporúčame rovnako vydezinfikovať a vložiť so štítkom, na ktorom bude uvedený dátum vloženia – aby mal čitateľ informáciu, či po jej vložení do knihobúdky uplynula odporúčaná 24-hodinová lehota bez manipulovania.
 
Sociálne služby
Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:
- denné stacionáre,
- zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
- zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
- špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
- domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
- denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")
- zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").
Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
Služby môžu poskytovať:
- Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
- Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva
- Rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby.
Pri týchto zariadeniach platia všeobecné protiepidemické opatrenia platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.
 
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie súčasne musia:
- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
- obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,
- uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.

Rómske komunity
Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách Podrobnosti tu.

Potravinové prevádzky
Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky Podrobnosti tu.

Školy
Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, Podrobnosti tu. Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, Podrobnosti tu.

Školské jedálne
Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a deťom. Podrobnosti tu a aktualizované opatrenie tu.

Seniori
- Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérií od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. Dôrazne vyzývame seniorov, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.
- Žiadame seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

Informácie o ochorení
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) Podrobnosti tu.

Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2. Podrobnosti tu.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 Podrobnosti tu.
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - účinné od 18. mája 2020.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa