Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci
V Rajci, 21.4.2020
 
Pozvánka
 
Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 27.4.2020 (pondelok) prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím emailových adries členov komisie s nasledovným programom:
 
1. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
2. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky :
a) účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2019
b) predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2019
3. Rozbory rozpočtových organizácií ZUŠ a ZŠ
4. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2019
a) Inventarizácia k 31.12.2019– správa UIK
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2019
c) Poznámky 31.12.2019
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2019
e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec.
5. Návrh na použitie rezervného fondu
6. Žiadosť o schválenie finančných prostriedkov z finančných darov Domova vďaky na zabezpečenie sociálnych služieb
7. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 11
8. Rôzne
- Žiadosť o nájom nebytového priestoru
- Žiadosť o ukončenie nájmu
- Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov
- Kúpa pozemku
- Zriadenie vecného bremena
- Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
 
JUDr Bohuslav Gelatka v.r.
predseda Finančnej komisie pri MsZ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa