Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci
 
Vybavuje: Bahledová
Tel: 0907/904 547
V Rajci, 20.04.2020
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční formou e-mailovej komunikácie na adreseivana.bahledova@rajec.skdňa 27. apríla 2020 (pondelok) od 10,00 do 18,00 hod.
 
Program:
  1. DENTAL PREVENT, s.r.o., MUDr. Chovancová, prenájom priestoru v budove Polikliniky - pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  2. JUDr. Anna Kecerová Veselá, zámena pozemkov - pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  3. Nájomný bytový dom 33 b.j. na Ul. Hollého - schválenie vecného bremena na NN prípojku a odpredaj stavby do majetku SSD
  4. LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja, schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti
  5. Smatanová Emília - oznámenie o ukončení Zmluvy o nájme pozemku a následné schválenie novému nájomcovi
  6. Slovenská agentúra životného prostredia - zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky schválením blankozmenky k projektu Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
  7. Rôzne
 
S pozdravom
Mgr. Róbert Augustín, v.r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa