OÚ Žilina - Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, - aktualizácia 2019-2025"

 
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina

Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/016914-002
Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková 

VEC: Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec,  - aktualizácia 2019-2025"

Obstarávateľ, Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 15 Rajec, doručil dňa 25. 02. 2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, - aktualizácia 2019-2025", ktorý vám podľa § 6 ods. 2 zákona zákona ako dotknutej obci a schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, - aktualizácia 2019-2025" je zverejnené na internetovej stránke
 
 Príloha: Plné znenie Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, - aktualizácia 2019-2025"
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa