Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
za kalendárny rok 2019 v meste Rajec.
 
ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m zložkan x 100 %
mKO
ÚVKO = ( 651192 : 2265982 ) x 100 = 28,74 %  
 
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom
            kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou vyjadrená
            v kilogramoch.
 
mKO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená
        v kilogramoch
 
Zoznam zložiek komunálnych odpadov,
ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca
Kód odpadu Názov odpadu Hmotnosť vytriedenej zložky v kg
20 01 01  papier a lepenka 77 416
20 01 02  sklo 103 100
20 01 03
 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze
 lepenky)
3 160
20 01 04  obaly z kovu 3 285 
20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 1 006
20 01 10  šatstvo 16 940
20 01 11  textílie  
20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 58
20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 3 469
20 01 25  jedlé oleje a tuky 1 335
20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  
20 01 33
 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
 batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
 44
20 01 34
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0
20 01 35
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
3 948
20 01 36
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
  23 a 20 01 35
9 847
20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37 17 680 
20 01 39  plasty 44 830
20 01 40  kovy 9 190
20 01 40 01  meď, bronz, mosadz 1 409
20 01 40 02  hliník 4 828
20 01 40 03  olovo 21
20 01 40 04  zinok  
20 01 40 05  železo a oceľ 212 958
20 01 40 06  cín  
20 01 40 07  zmiešané kovy 256
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad 136 412
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa