logo-eu
štátny znak SR
logo-OPKŹP
logo-SAŽP
KOHÉZNY FOND
Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/34, ktorého predmetom je intenzifikácia a zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadu na území mesta Rajec - drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a najmä BRKO z verejnej zelene, ako i biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a záhrad najmä v čase jeho zvýšenej tvorby.
Názov projektu Podpora triedeného zberu odpadov v Rajci
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov v meste Rajec prostredníctvom rozšírenia a zvýšenia kapacít triedeného zberu odpadov
Výška NFP
max. do 188 442,00 EUR
Miesto realizácie Rajec
Webové sídlo - Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
Webové sídlo - Slovenská agentúra životného prostredia
Webové sídlo - Úrad vlády Slovenskej republiky; Centrálny koordinačný orgán - Partnerská dohoda
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa