Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
 
Vybavuje: Bahledová
Tel: 0907/904 547
 
V Rajci, 11.02.2020
 
 
POZVÁNKA
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2020 (pondelok o 14,00 hod.) so stretnutím na MsÚ Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.
 
Program:
 1. Viktor Hajster, kúpa pozemkov pod garážami ul. Športová
 2. DENTAL PREVENT, s.r.o., MUDr. Chovancová, prenájom priestoru v budove Polikliniky
 3. KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho, kúpa pozemku za predajňou
 4. Gašpárek, zámena pozemku pri Športovej hale
 5. JUDr. Anna Kecerová Veselá, zrušenie Uznesenia MZ č. 81/2019, zámena pozemkov
 6. Ing. Juraj Kecer, zrušenie Uznesenia MZ č. 101/2008
 7. P. Masárová, odkúpenie pozemku pri bytovom dome na Ul. Obrancov mieru
 8. Informácie o usporiadaní pozemkov v lokalite pri spoločnosti ROSS
 9. Nájomný bytový dom 33 b.j. na Ul. Hollého, Kúpna zmluva, Záložné zmluvy
 10. Nájomný bytový dom 33 b.j. na Ul. Hollého, Zmluva o zriadení vecného bremena na prístupovú komunikáciu
 11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.
 12. Rôzne
Mgr. Róbert Augustín, v.r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa