Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto,
ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:
 
náčelník Mestskej polície Rajec
 
 
Kvalifikačné predpoklady
- minimálne úplné stredné vzdelanie
- odborná spôsobilosť v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení
- zbrojný preukaz
 
Iné kritériá a požiadavky:
- osoba staršia ako 21 rokov
- odborná prax minimálne 5 rokov
- manažérske schopnosti
- odbornosť (znalosť platnej legislatívy a odborné skúsenosti v oblasti vzťahujúcej sa na činnosť obecnej polície
  a samosprávy
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
- vodičský preukaz skupiny B
- osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie,
- znalosť štátneho jazyka
- znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
- aktívna práca sPC ainými bežne používanými komunikačnými technológiami,
-bezúhonnosť
- flexibilita
 
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
- osvedčená fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
   vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
  údajov vplatnom znení. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom
  webovom sídle   mesta Rajec www.rajec.info v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní
  osobných údajov.
 
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomný doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu mestského policajta
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných vžiadosti a predložených dokladoch
- motivačný list
- projekt v písomnej forme zameraný na činnosť mestskej polície - predstava uchádzača o činnosti mestskej polície
  v meste Rajec v časovom horizonte 5 rokov
 
Výška mzdy: 1150,- € + možné navýšenie vzávislosti od skúseností uchádzača
 
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu spožadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 3.3.2020 vrátane do 14.00 hodiny do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 alebo zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec
v zalepenej obálke s označením Výberové konanie - náčelník Mestskej polície v Rajci - neotvárať“ a uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa. Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.
 
Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady ainé kritériá apožiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa