Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto,
ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:
 
vedúci/vedúca finančného oddelenia
 
Základné požiadavky a osobnostné predpoklady:
- VŠ vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru a 6 rokov praxe,
- výborné manažérske schopnosti,
- prax v riadiacich funkciách vítaná,
- znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
- znalosť:
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
   odpady,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov,
- zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
- flexibilita, kreativita.
 
Popis pracovnej pozície:
- zamestnanec v tejto pozícii bude zodpovedný za chod celého oddelenia a vedenie tímu cca 9 zamestnancov,
- mal by byť schopný reagovať rýchlo a flexibilne na každodenné situácie,
- očakáva sa schopnosť navrhnúť a aktívne napĺňať stratégiu mesta a plniť úlohy v oblasti účtovníctva,
  rozpočtovníctva, správy a kontroly miestnych daní.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
- osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní,
- stručný osobný a profesijný životopis,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
  zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Výška základnej mzdy: 1 200,- €/ mesiac brutto, ktorá môže byť navýšená podľa schopností a praxe uchádzačov.
Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi, štruktúrovaným životopisom je potrebné poslať písomnou formou na adresu:
Mestský úrad v Rajci
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci do 21.02.2020
Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho finančného oddelenia – neotvárať“.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne.
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa