Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina
 
Vec: Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D) na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia VN 118 Rajec UV 5 po UV odb. Ďurčiná D. Koniec, VN 118 Rozv. Rajec po TS Ďurčiná ZS a VN 223 Rajec Rozv. Po UV 4, ktoré prechádzajú Vašim katastrom, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám preto oznamuje, ako príslušnému dotknutému orgánu verejnej správy, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe tohto listu.

Vzhľadom na veľký počet vlastníkov, ktorých predmetný výrub obmedzuje a veľký počet vlastníkov, cez ktorých nehnuteľnosti ochranné pásmo predmetného vedenia prechádza, doručujeme Vám toto OZNÁMENIE ako poverená osoba SSE-D podl'a §11 ods.3 zákona č.25112012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Príloha: 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa