MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575
 
podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
 
obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
 
o prevode vlastníctva majetku mesta, a to nehnuteľností:
KNC parcela č. 1316/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 428 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500 vedenom v katastrálnom území Rajec
KNC parcela č. 276/11, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 408 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 531 vedenom v katastrálnom území Kľače.
 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
 
Prevod vlastníckeho práva sa uskutoční v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 89/2019  konaného dňa 12.12.2019.
 
 
I. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
Názov: Mesto Rajec
V mene koná: Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00 321 575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
 
II. Predmet obchodnej verejnej súťaže
2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je podávanie súťažných návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta Rajec, ktorý sa nachádza v katastrálnom území :
Rajec - KNC parcela č. 1316/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 428 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500,
Kľače - KNC parcela č. 276/11, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 408 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 531.
2.2. Obidva pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta . Nachádzajú sa v blízkosti bývalého areálu NDŽ Rajec v časti „Piesky“, pri koryte rieky Rajčanka . V súčasnosti pozemky slúžia  ako verejné priestranstvo – zeleň.
 
2.3. Zaradenie pozemkov podľa územno-plánovacej dokumentácie:
V katastrálnom území Rajec je pozemok  začlenený v zmysle územného plánu  do funkcie D1 - priemyselná výroba a prípustnej funkcie občianska vybavenosť pre obsluhu zóny, zeleň .
2.4. Na pozemku neboli overené inžinierske siete. V zmysle územného plánu  v časti energetika a vodné hospodárstvo sa na pozemku inžinierske siete nenachádzajú. Odporúča sa uchádzačovi overiť si inžinierske siete na vlastnú zodpovednosť a náklady.
 
III.
Obsah súťažného návrhu - Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá
Súťažný návrh/ponuka  musí obsahovať:
3.1.  Sumarizačný list – časť A 
3.2.  Zámer využitia predmetu kúpy, ktorý je vyjadrený  jednoduchým slovným  popisom (súčasť sumarizačného listu – časť A)
3.3.  Návrh kúpnej ceny – súťažný návrh  musí obsahovať návrh výšky kúpnej ceny, za obidva pozemky spolu, pričom vyhlasovateľom určená  minimálne cena je 20 €/m2 (súčasť sumarizačného listu – časť A)
3.4. Návrh kúpnej zmluvy, ktorej podstatné náležitosti  sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, - časť B.
3.4.1. Predložený návrh kúpnej zmluvy záujemca (v rámci súťažnej ponuky) doplní o požadované údaje a  svojim podpisom potvrdí súhlas s jej obsahom a podmienkami. Prípadné zmeny budú riešené vzájomnou dohodou.
3.5. Povinné prílohy – časť C, ktoré sú opísané v článku IV.
 
IV.
Povinné prílohy súťažného návrhu
4.1. Súťažný návrh musí obsahovať povinné prílohy – časť C:
 
4.1.1. Vyhlásenie predkladateľa návrhu o tom, že sa osobne oboznámil so stavom predmetu kúpy vykonaním obhliadky na mieste samom a berie ho bez výhrad v stave v akom stojí ku dňu podpisu kúpnej  zmluvy (FO/FO –živ/PO).
 
4.1.2. Čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže (FO/FO-živ./PO).
 
4.1.3. U predkladateľa návrhu, ktorým je fyzická osoba (FO):
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
4.1.4. Potvrdenie z finančného oddelenia MsÚ Rajec, že predkladateľ nie je dlžníkom voči mestu Rajec ani voči organizáciám ním zriadeným. (FO/FO-živ./Po)
 
4.1.5. Čestné vyhlásenie predkladateľa o tom, že súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s predmetom kúpy na základe špecifikácie predloženej predávajúcim, v deň, kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä napríklad výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne (FO/FO-živ./PO).
 
4.1.6. Ku dňu podpisu zmluvy je úspešný uchádzač, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ povinný predložiť:
a)  Doklad o oprávnenosti podnikať (napr. fotokópia zo živnostenského registra)
b)  Čestné vyhlásenie, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
 
4.1.7. Ku dňu podpisu zmluvy je úspešný uchádzač, ktorým je právnická osoba (PO) povinný predložiť:
a)  Doklad o oprávnenosti podnikať (napr. fotokópia z obchodného registra)
b)  Čestné vyhlásenie, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
c)  Potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii (vydáva Okresný súd)
d) DIČ, IČ pre DPH (fotokópia osvedčenia o registrácii)
 
4.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom alebo e-mailom.
 
V.
Podmienky účasti v súťaži
5.1. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.
5.2. Súťažný návrh musí byť spísaný v slovenskom jazyku.
5.3.Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.4. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.5. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom na predkladanie budú odmietnuté.
5.3. Súťažný návrh musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene predkladateľa (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom).
 
VI.
Lehota na zverejnenie zámeru predaja a lehota zverejnenia podmienok súťaže
6.1. Zverejnenie zámeru predať majetok mesta podľa §9a ods. 9 v nadväznosti na §9a ods.2 a3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou obchodnej verejnej súťaže.
6.2. Zverejnenie oznamu v regionálnej tlači : do 8.1.2020
6.3. Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní:
Úradná tabuľa mesta, webová stránka mesta a ústredný portál verejnej správy: www.slovensko.sk;  od  13.1.2020 do 29.1.2020
6.3.Všetky podklady a prílohy potrebné k vypracovaniu súťažného návrhu sú súčasťou podmienok súťaže a je možné si ich stiahnuť z webovej stránky mesta www.rajec.sk.
 
VII.
Lehoty a spôsob predkladania súťažných ponúk
7.1. Súťažný návrh v písomnej forme je potrebné doručiť nasledovne:
a)  termín a čas doručenia: do 30.1.2020 (pondelok) do 11:00 hod.
b)  forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
c)  označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením „Verejná obchodná súťaž – predaj pozemkov p.č. 1316/18, 276/11 – NEOTVÁRAŤ“
d) spôsob a adresa doručenia:
  • poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,
alebo
  • osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci.
7.2. Na obálke je navrhovateľ povinný uviesť svoju úplnú adresu.
7.3. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu v Rajci.
7.4. Navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku.
 
VIII.
Vyhodnotenie súťažných ponúk, kritéria hodnotenia, vyhlásenie výsledkov súťaže
8.1. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 30.1.2020 o  15.00 hod. na Mestskom úrade v Rajci, Námestie SNP 2/2 v malej zasadačke na 1. poschodí za prítomnosti členov výberovej komisie.
8.2. Zasadnutie komisie je neverejné. Členov komisie ustanoví mestské zastupiteľstvo.
8.3. Doloženie neaktuálnych alebo nepravdivých dokladov sa bude považovať za snahu predkladateľa návrhu uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie predkladateľa návrhu zo súťaže.
8.4. Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu  na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia ponúknutá kúpna cena za obidva pozemky celkom s prepočtom na €/m², pričom minimálna kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže 20 €/m2.
8.4.1. Pri rovnosti návrhov u viacerých predkladateľov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťažnom návrhu losovaním.
 
Spôsob hodnotenia:
Cena: Člen komisie určí poradie od najvyššej ponúkanej kúpnej ceny za obidva  pozemky celkom po najnižšiu.
Celkové hodnotenie: Víťazný sa stáva ten návrh, ktorý ponúka najvyššiu kúpnu cenu pozemkov.
 
8.5. Komisia po vyhodnotenípredloženýchnávrhovprostredníctvomzapisovateľky vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnoteniasúťažných návrhov. Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámikaždému z účastníkov súťaže písomne listom či uspel alebo neuspel do l5 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice.
8.6. Súťaž končí prijatím najvhodnejšieho súťažného návrhu alebo neprijatím žiadneho návrhu na zasadnutí komisie pre otváranie a hodnotenie  vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže  na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej  zmluvy.
8.7. Vyhlasovateľa úspešnýúčastníkuzatvoriakúpnu zmluvudo60dníodo dňa oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho zo Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
 
IX.
Ďalšie podmienky súťaže
9.1. Predkladatelia návrhov nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
9.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. Odmietnutie predložených návrhov a ukončenie súťaže bez výberu návrhu oznámi vyhlasovateľ predkladateľom návrhov do 15 dní odo dňa zasadnutia komisie.
9.3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených dôvodov súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť. O zmene podmienok súťaže alebo o zrušení súťaže budú predkladatelia návrhov písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. 
9.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. V prípade predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.
9.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.  
X.
Podklady poskytnuté vyhlasovateľom súťaže záujemcom
10.1. Záujemcom vyhlasovateľ súťaže poskytne:
a)  Výrez z Územného plánu mesta textová a grafická časť
b)  Listy vlastníctva
c)  Snímka z katastrálnej mapy
d) Vzory príloh A až C
10.2. Ďalšie informácie možno získať na oddelení výstavby Mestského úradu v Rajci u p. Bc. Júlie Tomčíkovej , č.tel. 0918/592 964 pondelok až piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.
10.3. Podmienky súťaže boli v zmysle § 9 ods.2 písm. b) zákona138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené uznesením MZ v Rajci č. 89/2019  zo dňa 12.12.2019.
 
V Rajci dňa 13.12.2019.
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa