Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec
č.j.01/3764/2019  dňa  17.12.2019
 
 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO  KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU
 
  Meno (názov) a adresa žiadateľa : CREATIVE SAN s.r.o.,
 Smreková č.3094/15, 010 07 Žilina
  IČO : 46961429
 
  podal dňa 9.12.2019  žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  na stavbu:
 
 SAMOOBSLUŽNÁ  AUTOUMYVÁREŇ
 
Objektová skladba :
SO 01 Stavebná časť autoumyvárne
SO 02 Kanalizačná prípojka
SO 03 ORL
SO 04 Elektrická prípojka
SO 05 Vŕtaná studňa – vodovodná prípojky
 
v meste  Rajec, ul. Hollého   v katastrálnom území : Rajec
 
na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2124/577,  2124/19
 
Predmet stavby :
Výstavbou vznikne samoobslužná, modulová bezdotyková autoumyváreň. Konštrukcia autoumyvárne bude montovaná konštrukcia, zakrytá plochou strechou s odvodnením na jednu stranu. Autoumyváreň sa skladá z troch stanovísk na umývanie osobných a dodávkových áut s max. hmotnosťou do 3500 kg a umývacia technika (technologický kontajner).
Parametre stavby : zastavaná plocha – 135,61 m²; dĺžka – 19,82m; šírka – 6,6m; výška – 4,192m.
Kanalizácia – objekt bude napojený do verejnej kanalizácie cez kanalizačnú prípojku.
Elektrická energia – objekt bude napojený na elektrickú energiu navrhovanou elektrickou prípojkou zo susedného objektu cez podružný elektromer.
Vodovodná prípojka – objekt bude napojený na vodu z vŕtanej studne.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  a  doplnkov  posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
  Zároveň nariaďuje  na prerokovanie žiadosti:
  ústne jednanie a miestne zisťovanie dňa 21. januára  2020 o  9,00 hodine
v Malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr  pri ústnom jednaní, inak k  nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote  /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a  pri  ústnom jednaní .
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512
 
 Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
Doručí sa účastníkom konania:
- Creative San s.r.o., Smreková 3094/15, 010 07 Žilina splnomocnenú : Miroslavom Peškom, Višňové 110,
   013 23 Višňové pri Žiline
- Marián Hulec, Smreková 3092/7, 010 07 Žilina
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Dotknutým orgánom štátnej správy :
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
- OR Hasičského a záchranného zboru, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- SSD. a.s. Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresný úrad Žilina, odbor : OH; ŠVS; ochrany ovzdušia; OPaK; EIA; krízového riadenia;
  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
- O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- Mesto Rajec  –  verejná vyhláška
 
 
Formou verejnej vyhlášky:
Vlastníkom pozemkov E KN č. 3651/1, 3652/1, 3653/1, 3654/1, 3655/1, 3656/1, 3657/1 k.ú. Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa