V Rajci dňa 05. decembra 2019
 
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Žiadosť o nájom pozemku pod prenosnou garážou
3. Zámena pozemkov Mesto Rajec – KNC p.č. 935/3 a JUDr. Anna Kecerová Veselá – KNC p.č. 939/1
4. Podmienky OVS na prevod pozemkov KNC p.č. 1316/18, 276/11
5. Žiadosť Viktora Hajstra o prevod pozemkov pod garážami
6. Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených 
    s podporou štátu
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
9. Prerokovanie návrhov VZN
     a)      Daň z nehnuteľností
     b)      Daň za psa
     c)      Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
     d)      Daň za užívanie verejného priestranstva
     e)      Daň za ubytovanie
      f)      Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
     g)      Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka
              ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
      h)     Návrh VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
      i)      Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
               nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2018 o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta Rajec
11. Návrh výšky stravnej jednotky v Domove vďaky Rajec
12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec  na rok 2019 – RO č. 52/2019
      Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec
       na rok 2019 – RO č. 52/2019
13. Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území
      mesta Rajec
14. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020
      Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2020 – 2022
      Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta
      Rajec na roky 2020 – 2022
15. Personálne otázky
16. Kontrola plnenia uznesení
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020
18. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 3.10.2019 do 12.12.2019
19. Interpelácie
20. Diskusia
21. Rôzne
 
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa