Pozvánka - zasadnutie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta

Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
JUDr. Bohuslav Gelatka
Ing. Gustáv Mucha
PaedDr. Ján Mihalec
Alena Uríková - zapisovateľka
 
 
V Rajci dňa 05.12.2019
 
 
P o z v á n k a
 
            Pozývam Vás na prvé zasadnutie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta, ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2019 (streda) o 16.30 h
v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:
 
  1. Úvod, privítanie, členov komisie
  2. Určenie predsedu komisie
  3. Prerokovanie sťažnosti p. Milana Špánika
  4. Záver
 
 
 
 
  Ing. Milan   L i p k a
  primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa