Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 22.11.2019

 
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa.
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za ubytovanie.
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o dani za užívanie verejného priestranstva.
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o dani z nehnuteľnosti.
...viac informácií             
Návrh VZN Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
        
Návrh VZN Mesta Rajec o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec.
       
Návrh VZN Mesta Rajec o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
      
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
       
Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 a Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 - 2022.
 
Návrh - Dodatku č. 1 k VZN 10/2018 o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta Rajec.
 
Návrh - Dodatok č. 3 k VZN mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce  zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
  
Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje  zámer bezodplatného prevodu majetku mesta zámenou, a to :
 
pozemok KNC parcela č. 935/3, druh pozemku  orná pôda o výmere 92 m²  evidovaného  na LV č. 1500  vo vlastníctve mesta Rajec  v podiele 1/1
 zámenou za
 
pozemok KNC parcela č. 939/1, druh pozemku orná pôda o výmere 135 m² v rozsahu určenom geometrickým plánom č.43432611-141/2019 zo dňa 06.08.2019,  úradne overeným Okresným úradom Žilina, pod číslom 61-1835/2019 zo dňa 12.9.2019 vypracovaným Ing. Radomírom Blažkom – Geodetic z pôvodnej KNC parcely č. 939/1, druh pozemku orná pôda o výmere 192 m2 vo vlastníctve JUDr. Anna Kecerová Veselá  evidovaný na LV č. 1534 v podiele 1/1.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že bola podaná žiadosť JUDr. Anny Kecerovej Veselej na zámenu pozemkov   a to  KNC parcely č.  935/3, druh pozemku  orná pôda o výmere 92 m²  vo vlastníctve mesta Rajec  evidovaného  na LV č. 1500 za pozemok KNC parcela  939/1, druh pozemku orná pôda o výmere 135 m², ktorá je zastavaná stavbou chodníka na ulici Bystrická v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 43432611-141/2019 zo dňa 06.08.2019, úradne overeným Okresným úradom Žilina, pod číslom 61-1835/2019 zo dňa 12.9.2019  vypracovaným Ing. Radomírom Blažkom – Geodetic vo vlastníctve JUDr. Anna Kecerová Veselá  evidovaný na LV č. 1534 za účelom  oddelenia  vstupu do Administratívnej budovy    súp.č. 141 od vstupu do rodinného domu súp. č. 140, pričom vstup do Administratívnej budovy je  možné oddeliť len  v prípade, ak bude žiadateľka vlastniť pozemok KNC parc. č.  935/3, orná pôda o výmere 92 m2  ( vlastník Mesto Rajec v 1/1, zapísaný na LV č. 1500), cez ktorý bude mať  zabezpečený prístup na pozemok z verejnej cestnej komunikácie (cesta na kúpalisko). Zámerom žiadateľky je využiť predmetný pozemok na zriadenie osobitnej prístupovej cesty k stavbe administratívnej budovy, z bočnej časti ulice Bystrická.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa