Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chovné haly - Charubina

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP  2/2 , 015 01  Rajec
 
č.j.01/2708/2019/UR/29-Ďu   dňa  12.11.2019
 
 
  VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
 
  ROZHODNUTIE
  O  UMIESTNENÍ  STAVBY
 
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa :  PEV s.r.o. v zastúpení Ing. Juraj Pipich,
Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina
 
 Meno (názov) a adresa stavebníka :  AGROREGIÓN a.s.,
   Hollého 203/50, 015 01 Rajec
IČO : 36382973
 
 
podal dňa 28.8.2019  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  :
 
Chovné haly - Charubina
 
Objektová skladba :
SO 01 Hala „A“
SO 02 Hala „B“
SO 05 Areálové komunikácie a spevnené plochy
SO 07 Areálový a vnútorný rozvod plynu
SO 08 Úprava jestvujúcej trafostanice
SO 09   Areálové podzemné vedenie NN a napojenie hál na el. prúd
SO 10  Osvetlenie areálu
SO 12  Vsakovacia nádrž
SO 13  Žumpa „A“
SO 14  Žumpa „B“
SO 15  Areálový a vnútorný rozvod kanalizácie
SO 16  Areálový a vnútorný rozvod vodovodu
SO 17  Vykurovanie plynovými delami „A“
SO 18  Vykurovanie plynovými delami „B“
 
 
v meste  Rajec, mestská časť Charubina, ul. Bystrická   v katastrálnom území : Rajec
na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/7, 2685, 2686, 2687, 2689
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  a  doplnkov  posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa  23.10.2019, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
 
podľa  §39a stavebného zákona 
 
 
POVOĽUJE UMIESTNENIE  STAVBY
 
Chovné haly - Charubina
 
Objektová skladba :
SO 01 Hala „A“
SO 02 Hala „B“
SO 05 Areálové komunikácie a spevnené plochy
SO 07 Areálový a vnútorný rozvod plynu
SO 08 Úprava jestvujúcej trafostanice
SO 09   Areálové podzemné vedenie NN a napojenie hál na el. prúd
SO 10  Osvetlenie areálu
SO 12  Vsakovacia nádrž
SO 13  Žumpa „A“
SO 14  Žumpa „B“
SO 15  Areálový a vnútorný rozvod kanalizácie
SO 16  Areálový a vnútorný rozvod vodovodu
SO 17  Vykurovanie plynovými delami „A“
SO 18  Vykurovanie plynovými delami „B“
 
v meste  Rajec, mestská časť Charubina, ul. Bystrická   v katastrálnom území : Rajec
   na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/7, 2685, 2686, 2687, 2689
 
...plné znenie Verejnej vyhlášky  - Rozhodnutie o umiestnení stavby v prílohe.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa