Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
  Nám. SNP 2/2 , 015 01  Rajec
č.j.  01/2728/2019/ST/86-Ďu dňa  31.10.2019
 
  ROZHODNUTIE
O  PREDĹŽENÍ  PLATNOSTI  STAVEBNÉHO  POVOLENIA
  
Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorú dňa 2.9.2019 podal :
 
Mesto Rajec,
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO 321575
 
(ďalej len „stavebník“), podľa § 67 ods. 2 a § 69 ods. 1 stavebného zákona
 
  p r e d l ž u j e
 
platnosť stavebného povolenia, ktoré vydal :
Mesto Rajec, SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec,
pod č. 01/992/2017/ST/45-Ďu dňa 25.7.2017
na stavbu :
 
Cyklochodník  Rajec – Šuja
 
Objektová skladba :
SO 01  Cyklochodník
SO 02  Dažďová kanalizácia
SO 03  Vonkajšie osvetlenie
 
druh stavby : inžinierska stavba – cyklochodník
 
(ďalej len „stavba“) v meste Rajec;
na pozemku parcel. číslo CKN 2142/20, 2142/21  v katastrálnom území Rajec,
 
a určuje novú dobu platnosti :  do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 
Odôvodnenie :
 
Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nie je možné zahájiť do dvoch rokov odo dňa , kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, a preto žiada o predĺženie jeho platnosti.
 
Nezahájenie stavby v dobe platnosti stavebného povolenia zdôvodňuje takto : nedostatok finančných prostriedkov.
 
Stavebný úrad posúdil dôvody v zmysle stavebného zákona  a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách, pre ktoré nebola stavba zahájená a dňa 2.10.2019 oznámil začatie tohto konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho jednania. Zároveň určil lehotu na uplatnenie námietok 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, po uplynutí lehoty sa na námietky nebude prihliadať .
 
V určenej lehote bolo doručené stanovisko SSC IVSC Žilina: žiada dodržať stanovisko
č. SSC/6145/2017/6470/10003 zo dňa 27.4.2017 vydané k stavebnému povoleniu.
Ostatné dotknuté orgány, ktoré špeciálny stavebný úrad o začatí konania upovedomil jednotlivo, k prerokovávanej stavbe vyjadrili súhlasné stanovisko, resp. v určenej lehote stanovisko neoznámili a v týchto prípadoch správny orgán v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
 
V stavebnom konaní nebola podaná k povoľovanej stavbe žiadna námietka.
 
Pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie, stavebný úrad žiadosti vyhovel. Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
 
Účastníci konania :
-  Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
-  Obec Šuja, Obecný úrad č. 1,  015 01 Rajec
-  SPF, SAD SNP 667/10, 010 01 Žilina
-  Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
-  PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 
Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.o správnych poplatkoch § 4 ods. 1a)  správny poplatok nevyrubuje.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona.  
 
Poučenie o odvolaní :
 
Podľa §53 a nasl.  správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
 
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
 Doručuje sa účastníkom konania :
-  Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
-  Obec Šuja, Obecný úrad č. 1,  015 01 Rajec
-  SPF, SAD SNP 667/10, 010 01 Žilina
-  Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
-  PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 
 
Na vedomie
-  Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina
-  Okresný úrad, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
-  Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina
-  Okresný úrad, odbor Opak, OH, ŠVS, EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
-  Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
-  OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
-  SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
-  SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
-  SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-  ST, Poštova 1, 010 08 Žilina
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa