PRIMÁTOR MESTA RAJEC
 
 
V Rajci dňa 21. októbra 2019
 
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva
 
 
ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Cyklochodník Rajec – Šuja“
 
 
 
 
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa