Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

Obec Rajecká Lesná
Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná
 
Č.j.:
04/2448/2019-Lő
 
dňa 3.10.2019
 
Č. záznamu:
04/2448/2019/ST/76-Lő
 
 
 
 
Vybavuje:
Tel:
E-mail:
Ing. Miroslava Lőrincová
041/507 65 15, 0917 250 153
 
 
 
 
 
 
STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Rajecká Lesná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.9.2019 podal
LHODOL s. r. o., 015 01  DOLKAM Šuja
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 
s t a v e b n é p o v o l e n i e
na stavbu
Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1574/1, 2672/13, 2729/1, 2731/1, 1571/7,8  v katastrálnom území v katastrálnom území Rajec a Rajecká Lesná.
 
Stavba obsahuje:
-  SO 01 VTL prípojka plynu RS z 500 na 300 1/1
-  SO 02 Regulačná stanica plynu, základová doska a oplotenie, komunikácie a terénne úpravy
-  SO 03 Priemyselné plynovody
-  SO 04 Káblová NN prípojka, elektroinštalácia a bleskozvod
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval  PIO KERAMOPROJEKT a. s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu.
 2. Stavba: VTL prípojka plynu DN 50 PN 6,3 MPa dĺžky 10 m z oceľových rúr. Pre reguláciu plynu a fakturačné meranie spotreby plynu je navrhovaná regulačná stanica plynu RS 500 1/l s odorizačným zariadením s výkonom max. 500 m³  ZP. Technologická časť RS bude umiestnená v samostatnej budove- skrini. Skriňa RS bude situovaná na parcele 1574/1 k. ú. Rajecká Lesná, južne od prístupovej komunikácie z obce Šuja k DOLKAM Šuja. Z RS bude vedený prívod plynu o tlaku PN 0,3 MPa do DOLKAMu okrajom prístupovej komunikácie v zemi po halu skládky dolomitov. Na konci haly stúpne na obslužnú lávku dopravníkového pásu a po tejto lávke bude vedené po stĺp potrubnej konštrukcie. Na tejto konštrukcii stúpne do výšky potrubného mostu, kde sa bude rozvetvovať pre jednotlivé miesta spotreby plynu- sušice s plynovými horákmi / LHODOL 1, CPP2, LHODOL 3/. Prívod plynu pre LHODOL 1 a CPP2 bude vedený po existujúcej potrubnej lávke až pred miestnosť, v ktorej je umiestnený plynový horák, doteraz bol sušič vykurovaný olejovým horákom. Prívod plynu pre LHODOL 3 bude vedený po obvodovom plášti navrhovaného technologického zariadenia až pred miestnosť horáka. Pre sušiace pece LHODOL 1 a 3 sú navrhnuté plynové horáky weishaupt 1730 kW typ WM-G20/2-A/ZM-R s hodinovou potrebou plynu 180 m³/h. Pre sušiacu pec CPP2 je navrhnutý plynový horák ENERGITECHNIK  o výkone 1100 kW s hodinovou potrebou plynu 110 m³/h. Horáky sú opatrené zabezpečovacou radou / s doregulovaním / s HUP horáka. Regulačná stanica je jednoradová, jednostupňová s meraním množstva pretečeného plynu na STL časti. Technologická časť RS je umiestnená na ráme a stabilizovaná podperami a strmeňmi, aby sa zabezpečila mechanická tuhosť a zahrňuje- vstupnú časť, regulačnú časť, meranie objemu plynu.  Oplotenie: je umiestnené na parcele EKN 1002/2, k. ú. Rajecká Lesná. Oplotenie pozostáva z Dirickx/BC Torsion- pletivo 4-hranné pletené, výška 1,75m, zelená farba, stĺpiky typ TE- oplotenie vo vzdialenosti cca 2,5m a sú kotvené do základových pätiek z prostého betónu rozmerov cca 300/300/900 mm. V trase oplotenia je navrhnutá dvojkrídlová brána /Dirickx/BC Torsion Espace/ šírky 1,4m. Vzdialenosť oplotenia od jednotlivých častí regulačnej stanice je 3m. Základová doska: železobetónová hr. 200mm, vystužená sieťovinou Kari- drôt 8mm, oká 150/150 mm s otvormi pre prívod potrubia, podklad pod dosku tvorí zhutnené drvené kamenivo hr. 50mm. Prístupová komunikácia: kategórie MO 4,5/30 šírky 3,50mm dĺžka 9,50 m so zakružovacími oblúkmi pre napojenie R=6,00m s makadamovou úpravou. Povrchové vody vsiaknu priamo do vodopriepustného podložia.  Káblová NN prípojka: Hlavný prívod do rozvádzača HR bude realizovaný z existujúcej rozpojovacej istiacej skrine PRIS 6, zemným káblom AYKY 4Bx25 mm². Rozvádzač HR bude nainštalovaný na skrini regulačnej stanice plynu. Rozvádzač HR je oceľoplechový s rozmermi 600x800x200 mm. Z rozvádzača HR sú napojené všetky el. obvody regulačnej stanice. Elektroinštalácia bude realizovaný káblami CYKY a LiYCY v ochranných rúrkach pevne pripravených na konštrukčnom ráme technológie RS.  Bleskozvod typ STK 60/400/3K14/ELV SENEC a tiež zberacej tyče ZT/1,5m pevne prichytenej na stožiari V. O. Zvod bude zrealizovaný od skúšobnej svorky SZ po existujúcu uzemňovaciu sústavu drôtom FeZn=10mm.
 3. Projektant zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu
 4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
 5. Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných inžinierskych  sietí a ochranných pásiem v oblasti budúcej stavby, stavebné práce vykonávať podľa STN 73 6005 a STN 33 4050
 6. V prípade potreby zásahu do verejného priestranstva a komunikácie pri rozkopových prácach požiadať príslušný úrad o vydanie rozkopového povolenia
 7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 8. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 9. Navrhovaná stavba bude akceptovať existujúce stavby v území a ich ochranné a bezpečnostné pásma
 10. Pre zariadenie staveniska bude v ďalšom konaní vyčlenený pozemok, v prípade potreby využitia pozemkov ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka – po dohode s vlastníkmi.
 11. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť v záujmovom priestore vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Počas prác je povinný dodržiavať ich ochranné pásma, križovanie resp. súbeh podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem
 12. 12.  Stanoviská správcov sietí a dotknutých orgánov:
 
• Mesto Rajec zo dňa 5.9.2019 pod číslom 269/2019/0VS-2765 súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu s názvom „Rozšírenie výroby dolomitov“ s objektovou skladbou SO 01 VTL prípojka plynu, SO 02 Regulačná stanica plynu, SO 03 Priemyselné plynovody, SO 04 Káblová NN prípojka, elektroinštalácia v zmysle predloženej projektovej dokumentácie za podmienok: - uzavretia kúpnej zmluvy pod regulačnou stanicou, prístupovou cestou - uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na STL plynovod . - Stavebník po ukončení stavby, porealizačného zamerania stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia podá do jedného roka žiadosť o uzavretie vyššie uvedených zmlúv. Súhlas s ich uzavretím podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
 
• Obec Rajecká Lesná zo dňa 10.9.2019 súhlasí s realizáciou stavby za dodržania podmienok určených vo vyjadreniach a stanoviskách správcov sietí a dotknutých orgánov.
 
• Slovak Telekom zo dňa 25.3.2019 pod číslom 6611907543 - Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. -  Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 
• Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia , a. s. zo dňa 12.8.2019 pod číslom TD/KS/0238/2019/Ki SÚHLASÍ s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky: - Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a Inžinierskymi sieťami y zmysle STN 73 8005, STN 73 3050 a TPP 306 01 - pretí realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/fa, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ŕwww.spp-distribucia.sk). - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m, - stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidle! pre plyn (TPP), najmä TPP 702 10, TPP 605 02, - stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8007961118,
Technické podmienky: - Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107 ) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialeností menšej ako 1,80 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3C60 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie Je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojcvacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, -  stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovanie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotovíte!) ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D), -stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, - stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-íine aplikácie na webovom sídle SPP-D, - stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy, - po úspešnom odovzdaní a prevzatí technícko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
 
• Stredoslovenská distribučná a. s. zo dňa 16.9.2019 pod číslom 4600053736 - V predmetnej lokalite katastra obcí Šuja, Rajec a Rajecká Lesná podľa situácie z projektovej dokumentácii sa energetické zariadenia nachádzajú: skrine, podperné body a nadzemné vedenia VN. Zakreslenú orientačnú trasu vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (bledomodrou farbou - WN vedenia, červenou farbou - VN vedenia, zelenou farbou - NN vedenia, plná čiara - podzemné vedenia, prerušovaná čiara - nadzemné vedenia). - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. - Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, alebo zaslanú na mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD. - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom Stredisko údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly. - V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. - Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
 
• Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. zo dňa 1.4.2019 pod číslom PS/2019/005357 - Vzhľadom na to, že riešené územie nezasahuje do ochranného pásma vedenia V495, nemáme pripomienky k PD na predmetnú stavbu
 
• Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. zo dňa 4.4.2019 pod číslom O19007885/LKo - S navrhovanými stavebnými objektami SO 01 až SO 04 v k. ú. Rajec a Rajecká Lesná súhlasíme. Záujmovým územím navrhovanej stavby toho času neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
 
• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany zo dňa 26.4.2019 pod číslom CS SVP OZ PN 2843/2018/2 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu za nasledovných podmienok: - prípojku plynu a NN prípojku žiadame trasovať v zmysle predloženej PD, t.z. v krajnici prístupovej cesty do areálu Dolkam Šuja - -  po vytýčení trasy plynu a NN prípojky, pred realizáciou výkopových prác prizvať správcu toku, Ing. Michal Gábor, tel.: 0903 403 220
 
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline zo dňa 9.4.2019 pod číslom ORHZ-ZA2-2019/000311 nemá námietky k uvedenému projektu
 
• Technická inšpekcia Slovenská republika zo dňa 1.8.2019 pod číslom 4542/2/2019-01 - Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške pred uvedením VTL prípojky plynu, STL prípojky plynu vyhotovenej z nekovového materiálu do prevádzky.
 
• Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA zo dňa 12.8.2019 pod číslom  NPMF/315-001/2019 - Regulačná stanica, oplotenie a jej ďalšie súčasti sa nachádzajú už sa hranicou PR Šujanské  rašelinisko, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zároveň sa jedná o súčasť územia európskeho významu SKUEV0255 Šujanské rašelinisko, kde platí rovnaký stupeň ochrany ako v rezervácii. Oblasť Šujanského rašeliniska a rieky Rajčianky je zaradená do genofondovej lokality Šujanské rašelinisko (PR) a Rajčianka (ZA 84) a predstavuje regionálne biocentrum Šujanské rašelinisko (Rbc 33) podľa RUS ES Žilina. - Navrhovaný plynovod a elektro prípojka je vedená ochranným pásmom PR Šujanské rašelinisko, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí tretí stupeň ochrany a v zmysle RUSES Žilina prechádza regionálnym biokoridorom Vodný tok a niva Rajčanky (Rbk 18). - Ostatné súčasti stavby sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra, kde platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. -
Správa NP Malá Fatra má k realizácii požadovaných činností nasledovné podmienky: - pri realizácii výkopových prác bude výkon zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc (pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.), - prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nepoužije na terénne úpravy, bude umiestnená na riadenú skládku odpadov, - nevyhnutné výruby drevín nachádzajúcich sa v priestore plánovanej regulačnej stanice budú predmetom samostatnej žiadosti, - bude dodržiavaný § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho vyplývajúce.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok a dodržania noriem a predpisov uvedených v projektovej dokumentácii Správa NP Malá Fatra nepredpokladá významný negatívny vplyv plánovanej výstavby na SKUEV0255 Šujanské rašelinisko, ani na ďalšie záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva zo dňa 17.9.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/040034-002/Deb súhlasí za splnenia podmienok: - odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí prednostne ich zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke; - investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi; - výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy; - doklady o zákonnom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia oddelenie ochrany prírody a krajiny zo dňa 22.8.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/034451-002/Bre , nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: - pri realizácií výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc (pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.) - prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nepoužije na terénne úpravy, bude umiestnená na riadenú skládku odpadov, - výruby drevín v trase navrhovaného plynovodu budú realizované len v nevyhnutných prípadoch a budú vykonávané mimo vegetačného a hniezdneho obdobia - od 15.8. do 31.3. nasledujúceho roku, - bude dodržaný § 7b zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a povinnosti týkajúce sa inváznych druhov rastlín z neho vyplývajúce.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 19.8.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP1 -2019/034612-004/Bra - Okresný úrad Žilina, po preskúmaní dostupných podkladov zistil a konštatuje, že navrhovaná činnosť pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územia sústavy NATURA 2000. V ďalšej fáze územného resp. stavebného konania budú zapracované a dodržiavané regulatívy definované v stanovisku ŠOP SR č. NPMF/315-001/2019 zo dňa 12.8.2019 - Z uvedeného dôvodu nie je predložený projekt predmetom procesu jeho posúdenia orgánom ochrany prírody vykonávaného podľa § 28 ods. (4) zákona OPaK.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej správy zo dňa 25.9.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/040032-002/Ros súhlasíme za nasledovných podmienok: - Stavebník je pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona). - Križovanie alebo súbeh stavby s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou odsúhlasiť s vlastníkom a prevádzkovateľom týchto inžinierskych sietí.
 
• Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku ochrany ovzdušia zo dňa 23.8.2019 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2019/034450-002/Bar súhlasí za podmienok:  - K užívaniu stavby vyššie spomenutého zdroja znečisťovania ovzdušia na účely kolaudačného konania treba požiadať Okresný úrad Žilina o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší. - Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší. - Predložiť Prevádzkový poriadok a Návrh prevádzkovej evidencie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 213/2013 Z.z. a prílohy číslo 2 k vyhláške. - Vykonať prvé oprávnené emisné meranie znečisťujúcich látok, oprávnenou meracou skupinou.
 
 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, dodávateľ bude určený vo výberovom konaní
 2. Po ukončení výberového konania investor oznámi dodávateľa stavby na stavebnom úrade
 3. Stavebníkovi/dodávateľovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 4. Pred začatím prác oznámiť toto dotknutým účastníkom konania v dostatočnom predstihu
 5. Podľa §46d ods.2 stavebného zákona bude stavbyvedúci viesť stavebný denník, do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
 6. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
 7. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i, ods.3 písm.a/, c/, d/, e/, f/, h/ , stavebného zákona.
 8. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie
 9. V prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s  poškodeným vysporiadať /v zmysle obč. zákonníka/
 10. Stavebník zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§89 ods.2 stavebného zákona).
 11. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na priľahlej komunikácii, ak dôjde k znečisteniu cesty zabezpečiť okamžité vyčistenie, nevytvárať prekážky na ceste, materiál uskladniť mimo cesty, pred akýmkoľvek zásahom do cesty je potrebné požiadať správcu cesty o vyjadrenie, prípadne o určenie podmienok a odsúhlasenie dočasného dopravného značenia
 12. V prípade potreby vstupu a využitia susedných nehnuteľností počas stavebných prác si podrobnosti stavebník dohodne s majiteľom predmetnej nehnuteľnosti /termín, čas, rozsah využitia/
 13. Dodržiavať čistotu všetkých komunikácií počas stavby a rozkopané úseky uviesť do pôvodného stavu, v prípade poškodenia komunikácií prípadne iných nehnuteľností pri realizácii výstavby , stavebník zodpovedá za vzniknutú škodu v zmysle platnej legislatívy.
 14. Možnosť umiestnenia zariadenia staveniska – dohodnúť s vlastníkmi pozemkov pred začatím prác
 15. Stavba bude ukončená najneskôr do 4 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 16. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
 17. Po skončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona
 18. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle §70 stavebného zákona
 19. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní  umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie (§100 stavebného zákona)
 20. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
 21. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
 
Odôvodnenie:
Dňa 10.9.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 30.5.2019 pod č.sp. 04/1691/2019/UR/15-Lő, právoplatné 4.7.2019.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania: LHODOL s. r. o., Mesto Rajec, PIO KERAMOPROJEKT, a. s. , vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
 
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
 
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §53 a §54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Obec Rajecká Lesná, Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku..
 
 
 Miloš Mikula
starosta obce Rajecká Lesná
 
 
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
 
Vyvesené dňa: ..............................  Zvesené dňa: ....................................
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
 
 
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g  vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 10.9.2019.
 
Príloha:
-  overená projektová dokumentácia
 
Doručí sa:
účastníci (doručenky)
LHODOL s. r. o., DOLKAM Šuja, 015 01  Rajec
Mesto Rajec, Nám. SNP súp. č. 2/2, 015 01  Rajec
PIO KERAMOPROJEKT, a. s. , Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
vlastníci susedných pozemkov - verejná vyhláška

dotknuté orgány
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
SVP š.p., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80  Piešťany
Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava
OR HaZZ, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01  Žilina
OU OPaŽP na úseku štátnej vodnej správy, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
OU OPaŽP  odpadové hospodárstvo, Námestie M. R. Štefánika súp. č. 1, 010 01  Žilina
OU OPaŽP na úseku ochrany ovzdušia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
OU OPaŽP ochrana prírody a krajiny, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33b, 010 08  Žilina
Technická Inšpekcia, a. s., Trnavská cesta súp. č. 56, 821 01  Bratislava
 
ostatný(í)
Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná súp. č. 82, 013 15  Rajecká Lesná
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa