Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 3. október 2019

PRIMÁTOR MESTA RAJEC
V Rajci dňa 26. septembra 2019
 
 
P O Z V Á N K A
 
V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie
 
mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 03. októbra 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
Návrh programu:
 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
 3. Predaj, prenájom nehnuteľností
 4. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 5. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2018
 6. Kontrola plnenia uznesení
 7. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 14.augusta 2019
  do 3. októbra 2019
 8. Vyhodnotenie interpelácií z rokovania MZ dňa 14.8.2019
 9. Interpelácie
 10. Diskusia
 11. Rôzne
 
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa