40. NARODENINY MATERSKEJ ŠKOLY
 
     19. september 2019 bol pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci výnimočným. Pripomenuli sme si 40. výročie jej existencie v našom meste.
Naše srdečné pozvanie na narodeninovú oslavu prijali bývalí i súčasní zamestnanci, zástupcovia zriaďovateľa Mesta Rajec, členovia Rady školy, zástupcovia vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií s ktorými škola dlhodobo spolupracuje, významné osobnosti spojené s jej históriou a samozrejme nechýbali ani deti.
Dlhodobá a starostlivá príprava priebehu oslavy do ktorej bol zapojený kolektív zamestnancov, zriaďovateľ aj rodičia splnila naše očakávania. Umožnila, aby sa priamo v jednej zo štyroch školských tried stretli ľudia, ktorí v dobe svojho pôsobenia na škole patrili k aktívnym subjektom pracovných kolektívov. Oživila spomienky na spoločné chvíle a zážitky. Vo vytvorenej atmosfére dominovali tie najkrajšie ľudské emócie - radosť a šťastie sprevádzané úsmevmi, slzami šťastia a vrúcnymi objatiami. Prostredníctvom kvetov sme vyjadrili týmto ľuďom vďaku za to, že dokázali dať deťom z hĺbky svojho srdca a duše to najlepšie. Patrili k nim vedúci zamestnanci, učiteľky, zdravotné sestry, upratovačky, školníčky, kuchárky či zamestnanci zodpovední za kúrenie a aj za pranie bielizne.
 
     Obsah slávnostných príhovorov prednostu Mesta Rajec Ing. Jána Jasenovca, bývalého primátora mesta Rajec Ing. Jána Rybárika a riaditeľky školy Jany Demeterovej smeroval k pripomenutiu jej histórie, ale aj k poukázaniu na jej význam v súčasnosti či potrebe pre budúcnosť v súvislosti s už 40 ročným zodpovedným plnením svojho poslania, ktorým je výchova a vzdelávanie detí predškolského veku.
 
     Plynúcim časom si materská škola dokázala vďaka svojim zamestnancom, zriaďovateľovi, rodičom a deťom, mnohým partnerom vybudovať vo svojom okolí dobré meno. Z prvých detí, ktoré prechádzali školskými bránami sú dnes už dospelí ľudia a z mnohých rodičia, ktorí opäť tými istými bránami privádzajú k nám svoje deti. Sme hrdí na to, že mnohé z našich dievčat sme inšpirovali pri výbere svojho povolania stať sa učiteľkou materskej školy. Teší nás skutočnosť, že práve tri zo súčasných učiteliek navštevovali v období svojho detstva práve našu materskú školu.
 
     História materskej školy začína septembrom 1979 kedy sa v jej dvoch triedach nachádzalo 69 detí. Na ťažké začiatky si na našom stretnutí zaspomínali aj prvá riaditeľka Helena Paulínyová a učiteľka Vlasta Straňaiová. Do dnešných čias nezabudli na úsilie vynaložené zamestnancami, rodičmi a ich brigádami v rámci sobôt pracovnej cti, či na participácii miestnych závodov, ktoré boli potrebné pre úpravu vnútorných i vonkajších priestorov. Ako dvojtriedna fungovala plných 13 rokov. V jej histórii sa vystriedali 4 riaditeľky, 2 pedagogickí zamestnanci pracujúci v poverení vedenia školy, 35 učiteliek, 15 upratovačiek, 3 školníčky, 4 zamestnanci kotolne a 2 zamestnanci zodpovední za pranie. Od samotného začiatku sa spája s existenciou školskej jedálne v ktorej sa za štyridsať rokov vystriedali 4 vedúce zamestnankyne a 12 kuchárok.
 
Pohľad na budovu MŠ od ul. Obrancov mieru; foto Pavol Rýpal - 22.2.1981 Pohľad na budovu MŠ od ul. Obrancov mieru; foto Pavol Rýpal - 22.2.1981 Pohľad na budovu MŠ od ul. 1. mája; foto Pavol Rýpal - 22.2.1981
Pohľad na budovu MŠ od ul. Obrancov mieru a u. 1. mája; foto Pavol Rýpal - 22.2.1981;
pozn. väčšom rozlíšením - kliknutím na obrázok
 
 
K významným historickým medzníkom vývoja školy patria roky:
1980 – materská škola uzatvorila patronátnu zmluvu so závodom Považských strojárni a nadviazala družobný styk s MŠ Rokycany u Plzně.
 
1980, 1985, 1990 – materská škola sa zapojila do nácviku československej spartakiády, skladby ,,Rodičia a deti“. Nácviky sa uskutočňovali v telocvičniach základných škôl. Myslím si, že na túto skutočnosť nadväzuje aj súčasná profilácia školy smerujúca k podpore pohybu a zdravia detí.
 
1984 – vznik detských jaslí, ktoré mali dve oddelenia. Ich história bola 7 - ročná. Vystriedali sa v nich 2 vedúci zamestnanci a 8 zdravotných sestier. Do prevádzky bola spustená nová plynová kotolňa.
 
1981vznik štvortriednej materskej školy ako dôsledok zániku detských jasieľ a zániku materskej školy na Kostolnej ulici v Rajci.
 
1983vznik integrovanej triedy v materskej škole ako realizácia myšlienky rajeckého rodáka Karola Matulaya a primátora Dr. Ladislava Žideka. Integrácia mala vznešenú myšlienku uskutočnenú v podobe, ktorá by bola v dnešných časoch ťažko dosiahnuteľná. Súvisela so zamestnaním odborného personálu a poskytovaním potrebných terapií. História takto ponímanej integrácie bola približne 10 rokov.
 
2002materská škola prešla pod pôsobnosť zriaďovateľa Mesto Rajec.
 
2009/2010realizácia projektu vypracovaného zriaďovateľom Mesto Rajec, ktorého výsledkom bolo skvalitnenie materiálno - technických podmienok školy a to zateplenie oboch budov a ich nová fasáda, výmena okien, inštalácia slnečných kolektorov, modernizácia výučby zakúpením informačno – komunikačnej technológie.
 
2018vybudovanie dopravného ihriska ako výsledok spolupráce zriaďovateľa a úspech v grantovom projekte Tesco.
 
Za spomienku stojí aj opakujúci sa stav kapacitnej naplnenosti materskej školy. V súčasnosti je maximálna naplnenosť pre štyri triedy stanovená na 85 detí. A ako to bolo v minulosti? Vždy praskala vo švíkoch. Len ťažko si možno predstaviť ako by prebiehala súčasná edukácia pri počte detí porovnateľnom s rokmi 1984, kedy bolo priemere na jednu triedu 35,5 dieťaťa. A v rokoch 1984, 1985 kedy sa nachádzalo priemerne v jednej triede 34 detí.
 
Verím, že tak ako všetci prítomní na oslave 40. výročia aj každý čitateľ tohto článku sa stotožní s našim prianím pre materskú školu do jej budúcna:
,,Prajeme jej šťastné deti,
dobrých učiteľov,
spokojných rodičov,
lojálneho zriaďovateľa“
 
                                                                                                      Jana Demeterová
                                                                                                       riaditeľka školy
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa