Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci
 
 
 
Vybavuje: Tomčíková
Tel: 0918/592 964
 
V Rajci, 12.9.2019
P O Z V Á N K A
 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci,
ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra  2019 (streda o 15,30 hod.)   
so stretnutím na MsÚ  Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.
 
Program:
  1. Ing. Juraj Jasenovec, kúpa/nájom časti pozemku KNC p.č. 1020/14
  2. Peter Lednický, prenájom NP v objekte s.č. 211 ul. Hollého
  3. Zmrzlina Dubrovník s.r.o. , prenájom pozemku p.č. 84/5 KNC
  4. JUDr. Anna Kecerová Veselá, zámena pozemkov KNC p.č. 935/3 a časť 939/1
  5. Hulec Marián , kúpa/nájom pozemku KNC p.č. 2124/18
  6. Rôzne
 
 
 
Bc. Júlia Tomčíková v.r.
Tajomník komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa