Zverejnenie zámeru - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
 
prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575
 
podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje  zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
 
- pozemok pod objektom o výmere 21,40 m², ktorý sa nachádza na Štúrovej ulici v Rajci na časti KNC parc. č. 84/5, druh pozemku zastavané plochy v katastrálnom území Rajec. Predmetný pozemok o  celkovej výmere 2675 m² je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti,
 
nájomcovi:
 
Zmrzlina Dubrovnik, s.r.o., so sídlom Fullova 936/5, 015 01 Rajec, IČO: 52 497 500,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72653/L
 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
 
doterajší nájomca Saliji Vedut vykonával svoju podnikateľskú činnosť na prevádzke na ul. Štúrova v Rajci ako živnostník, v súčasnosti prevádzkuje výrobňu a predaj zmrzliny spoločnosť Zmrzlina Dubrovnik s. r. o., IČO: 52 497 500, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72653/L, pričom doterajší nájomca je spoločníkom a konateľom novovzniknutej spoločnosti spolu aj s ďalšími spoločníkmi. Jedná sa o nepretržité pokračovanie v činnosti výroba a predaj zmrzliny na prevádzke na ul. Štúrova v Rajci. Zámerom žiadateľa je naďalej užívať pozemok pod objektom na ten istý účel, ako slúžil doposiaľ. Doterajší spôsob prevádzky bol vyhovujúci a účelný.

 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa